Главная Hoofdstuk VII
Business Legal Consultancy - это голландский веб-сайт, который формирует маркетинговое и коммуникационное расширение партнеров этого веб-сайта для предоставления комплексных и профессиональных юридических и деловых услуг как голландским, так и международным клиентам.

Hoofdstuk VII

Hoofdstuk VII

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28

1. Indien Onze Minister vaststelt dat een instelling waarvan effecten zijn aangeboden of zullen worden aangeboden, degene die deze effecten aanbiedt, een bieder, bestuurder, commissaris of functionaris als bedoeld in artikel 6a, derde lid, een effecteninstelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder h, i of j, of een instelling als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, de bij of krachtens de artikelen 3, eerste en vierde lid, 4, 5 eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdelen b en c, en derde lid, 5a, eerste en vierde lid, 6a, tweede en derde lid, 6b, 11, eerste lid, 18a, eerste lid, 18b, tweede lid, onderscheidenlijk de in hoofdstuk XII gestelde regels niet naleeft, vestigt hij daarop de aandacht van de betrokkene.

2. Zonodig doet Onze Minister de mededeling, bedoeld in het eerste lid, vergezeld gaan van dan wel volgen door een aanwijzing om ten aanzien van met name aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten.

3. Degene tot wie de in het tweede lid bedoelde aanwijzing is gericht volgt deze aanwijzing op binnen een door Onze Minister te bepalen termijn.

4. [Vervallen.]

5. [Vervallen.]

6. [Vervallen.]

7. [Vervallen.]

Artikel 28a

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28b

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 28c

[Vervallen per 01-01-2007]

Юридические и бизнес услуги в Нидерландах – Юристы и адвокаты в Голландии
Адрес компании:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Тел:
+31 (0) 203 697 652
Факс:
+31 (0) 453 700 324
Top