Beginpagina Algemene Voorwaarden
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Algemene Voorwaarden

ART. 1.TOEPASSELIJKHEID

Met terzijdestelling van algemene voorwaarden van cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op een opdracht die tussen cliënt en de partners van de website ") worden overeengekomen, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn onder gelijk voorbehoud eveneens van toepassing op alle opdrachten die op de eerste tussen partijen overeengekomen opdracht volgen en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, ook zonder dat partijen deze algemene voorwaarden alsdan van toepassing behoeven te verklaren.

ART 2. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

cliënt:  de opdrachtgever dan wel, voor zover een opdracht gezamenlijk is verleend, de opdrachtgevers tezamen. Ingeval van overlijden van cliënt gaan, zijn rechten en verplichtingen jegens de partners over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel;

derde(-n): iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, instelling, of organisatie, zelfstandig of gezamenlijk, die geen partij is;

Partner van Business Legal Consultancy: juridisch adviseur (opdrachtnemer) en de aan hem verbonden onderne­ming(-en). Indien juridisch adviseur zijn onderneming(en) drijft in de vorm van een eenmanszaak,  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloos vennootschap, dan is uitsluitend deze vennootschap de enige opdrachtnemer;

opdracht:  de aan de partners van de website verleende opdracht(en) zoals bepaald en bedoeld in deze algemene voorwaarden;

partij(-en):  cliënt en/of een partner van de website;

schriftelijk: door middel van ieder communicatiemiddel waarmee schrift zichtbaar kan worden gemaakt, in het bijzonder brief, e-mail en fax.

honorarium:  het honorarium is gebaseerd op een uurtarief vermenigvuldigd met de hoeveelheid besteedde tijd dan wel op een afgesproken vast tarief voor de opdracht, dat met verschotten (kosten), eventuele algemene kantoorkosten, (eventueel) meerwerk en, indien van toepassing, omzetbelasting wordt vermeerderd.

ART. 3. OPDRACHT

3.1.  Een aanbod van een partner van de website voor het aangaan van een opdracht is vrijblijvend.

3.2.  Een derde kan in naam van en/of in rekening van een partner van de website een opdracht aangaan indien en voor zover de partner aan de betreffende derde ter zake uitdrukkelijk een schriftelijke volmacht heeft verleend.

ART. 4. UITVOERING OPDRACHT

4.1. De partner spant zich in de opdracht deskundig en zorgvuldig uit te voeren. De partner staat echter niet in voor een ander dan juridisch resultaat dat cliënt met de opdracht voor ogen heeft.

4.2. Cliënt is gehouden om de partner op de hoogte te stellen van bescheiden, feiten en omstandigheden die voor de opdracht en de uitvoering ervan van belang zijn en kunnen zijn. De juistheid van de bescheiden, feiten en omstandigheden bedoeld in de eerste zin van lid 2, valt onder de verantwoordelijk­heid van cliënt.

4.3. De partner is bevoegd bij de opdracht derden te betrekken. Een derde zal terzake van de opdracht waar mogelijk worden gecontracteerd eerst na overleg met cliënt. Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve al diegenen die namens een partner van de website bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

ART 5. HONORARIUM EN DECLARATIES

5.1. Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd aan de partner.

5.2. Bij het aangaan van de opdracht zal cliënt schriftelijk worden geïnformeerd over het verschuldigde honorarium door middel van een offerte van een van de partners van de website.

5.3. Indien er tussen cliënt en de partner een vast tarief voor het honorarium van de opdracht is afgesproken en er meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht door de partner, dan is de partner bevoegd dit meerwerk als extra honorarium in rekening te brengen bij cliënt.

5.4. De partner is bevoegd om algemene kantoorkosten onder meer de (kortingkosten, kopieerkosten, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie en documentvervaardiging) separaat als een onderdeel van het honorarium in rekening te brengen bij cliënt, gebaseerd op een door de partner vast te stellen percentage van het honorarium.

5.5. De partner is bevoegd de hoogte van het honorarium tussentijds te wijzigen onverlet de bevoegdheid van cliënt een lopende opdracht alsdan te beëindigen.

5.6.  Als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode die langer is dan een maand, is de partner bevoegd om verrichte werkzaamheden tussentijds door middel van een of meerdere declaraties in rekening te brengen.

5.7.  De partner is bevoegd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De partner is over een betaald voorschot geen rente verschuldigd. Een betaald voorschot wordt met de laatste declaratie verrekend.

5.8. Indien een opdracht wordt ingetrokken of beëindigd, is de partner bevoegd om bij cliënt honorarium in rekening te brengen op basis van alle daarmee verband houdende werkzaamheden die zijn verricht.

ART. 6. BETALING

6.1.  De partner accepteert slechts een betaling van bet honorarium in contanten tot een bedrag van eenduizend Euro (€ 1.000). Betalingen die het bedrag van eenduizend Euro (€ 1.000) te boven gaan kunnen slechts door bijschrijving van een ten name van de partner gestelde bankrekening leiden tot kwijting van cliënt.

6.2.  Betaling van tussentijdse declaraties van de partner alsmede de betaling van einddeclaraties, dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.

6.3.  Indien de partner invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt die in verzuim is, komen de kosten van invordering ten laste van cliënt met een minimum van tien procent van de openstaande declaraties.

6.4. Voor zover een opdracht door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, staat iedere opdrachtgever voor gehele betaling van het verschuldigde in.

ART. 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.  De aansprakelijkheid van een partner van deze website jegens cliënt voor schade voortvloeiende of verbandhoudende met de opdracht (daaronder uitdrukkelijk begrepen andere rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen zoals bedoeld in artikel 10, is steeds beperkt tot bet bedrag waarop de beroepsaanspra­kelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft op een uitkering vermeerderd met bet bedrag van het tussen de partner en diens verzekeraar overeengekomen eigen risico. Een partner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.

7.2. In geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de in artikel 7 lid 1 bedoelde schade niet dekt casu quo niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van een partner steeds beperkt tot de contractwaarde van de opdracht of, voor zover de opdrachtwaarde boven vijfduizend Euro (€ 5.000) uitkomt, tot maximaal het bedrag van vijfduizend Euro (€ 5.000).

7.3. Voor tekortkomingen in de werkzaamheden van een derde bedoeld in artikel 3 lid 2 is een partner niet aansprakelijk. Artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Voor zo­ver de eerste en/of tweede zin van artikel 7 lid 3 geen toepassing vindt, zijn leden 1 en 2 van artikel 7 van gelijke toepassing op tekortkomingen van een derde.

7.4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de opdracht en haar inhoud geen rechten en aanspraken tegenover een partner ontlenen. Cliënt vrijwaart de partner voor aanspraken van derden bedoeld in artikel 7 lid 4.

ART. 8. AUTEURSRECHT

Her auteursrecht op werken die door de uitvoering van de opdracht worden voortgebracht, berust bij de partner.

ART. 9. OVERGANG OPDRACHT, VORDERINGEN EN SCHULDEN

Een partner is bevoegd opdrachten, vorderingen en schulden te doen of laten overgaan aan een rechtspersoon of personenassociatie waarin de partner al dan niet tezamen met anderen een direct of indirect belang heeft. Cliënt verleent hierbij toestemming respectievelijk geeft hierbij zijn medewerking aan de in dit artikel bedoelde overgang.

ART. 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1. Op alle rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen bedoeld in artikel 1, en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Aanspraken tot schadevergoeding van cliënt en/of derde(n) vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

10.3. Deze algemene voorwaarden bestaan in de Nederlandse, Russische en in Engelse taal. In geval van verschil tussen de Nederlandstalige Engelstalige, Russischtalige tekst is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top