Beginpagina Oprichten Internationale Structuren > Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Directeur Grootaandeelhouder (DGA)

Om door te gaan voor Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BV of Limited) dient men Aanmerkelijk Belanghouder te zijn met meer dan 50% van de aandelen.

Men is Aanmerkelijk Belanghouder (AB-houder) indien men eigenaar is van tenminste 5% van het geplaatst aandelenkapitaal, al dan niet tezamen met de fiscale partner direct of indirect.

Gebruikelijk-loonregeling

Het bekende DGA-salaris of de gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op de in Nederland gevestigde ondernemer die een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BV of Limited) als rechtvorm voor zijn onderneming heeft gekozen.

De belastingdienst gaat er voor 2008 van uit dat in beginsel € 40.000 loon is genoten; door middel van de tegenbewijsregeling mag een DGA echter aantonen dat in zijn (start)situatie een lager loon reëel is.

Indien gekozen wordt voor een Nominee Director of Nominee Shareholder is de gebruikelijk-loonregeling niet van toepassing. Dit geldt ook indien men in de opzet van de vennootschap gekozen heeft voor de dividendstructuur. Voor meer informatie over dividendstructuur zie het hoofdstuk Holdingstructuren in het menu.

Sociaal verzekeringsrecht

Het sociaal verzekeringsrecht is niet van toepassing voor de DGA; hij is niet verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen, zoals Ziektewet, WIA en WW. De DGA kan zich particulier verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De ondernemer kan uitsluitend in privé aansprakelijk worden gesteld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid bij mismanagement, wanbeleid en/of misbruik van de vennootschap.

Bestuurders van rechtspersonen hebben een wettelijke meldingsplicht indien de vennootschap niet tijdig kan zorgdragen voor betalingen van premies en belastingen. Bij faillissement van de vennootschap kan de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien betalingsonmacht voor premies en belastingen niet tijdig is gemeld; de ondernemer heeft dan niet voldaan aan zijn meldingsplicht en hem kan dan onbehoorlijk bestuur worden verweten.

Andere voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • het niet voeren van een behoorlijke boekhouding;
  • het niet tijdig voldoen aan de verplichting tot deponering van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel;
  • het aangaan van verplichtingen namens de vennootschap in het zicht van faillissement wanneer vaststaat dat die verplichtingen niet meer door de vennootschap kunnen worden nagekomen;
  • het onttrekken van zaken aan de vennootschap in het zicht van faillissement.

Pensioenopbouw in eigen beheer

Het is de DGA toegestaan pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit kan binnen de vennootschap, maar veel ondernemers kiezen ervoor om dit binnen een aparte vennootschap te doen. Voor meer informatie over pensioen-vennootschappen, en de voor- en nadelen hiervan zie het hoofdstuk Stamrecht- en pensioenvennootschappen in het menu.

Bron: annoniem, met toestemmming van de auteur.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top