Beginpagina Over Ons
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Sitemap


Hoofdpagina
Juridische en zakelijke dienstverlening
Algemene Voorwaarden
Diensten
Internationale Juristen
Arbeidsrecht
Belastingrecht
Incasso's
Intellectueel Eigendomsrecht
Internationaal procederen en arbitrage
Faillisementsrecht
Fusies en overnames
Europees Recht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht / Huurrecht
Verbintenissenrecht - Contractenrecht
Engelse Limited (Ltd) oprichten - het gelijkwaardige alternatief voor de Nederlandse Besloten Vennootschap (BV)
Engelse Limited (Ltd) oprichten - het gelijkwaardige alternatief voor de Nederlandse Besloten Vennootschap (BV)
Besloten Vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid is de meest bekende en vertrouwde Nederlandse rechtsvorm.
Stamrecht- en pensioenvennootschappen oprichten
Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
Internationale en Nationale Holdingstructuren Oprichten
Hulp bij door- of herstarten na faillissement
Internationale zakelijke ondersteuning
Business Intelligence en marktonderzoek in West- en Oost-Europese landen
Marktonderzoek
Secretariële dienstverlening
Liasion en communicatie
Financiële Dienstverlening
Financiële administratie (Accounting)
Loonadministratie
Begeleiding startende ondernemers
Jaarrekeningen
Kamers van Koophandel in Nederland, West & Oost-Europa
Belastingwezen in Nederland, West & Oost-Europa
Overige diensten
Trustdiensten Dienstverlening in Nederland, West & Oost-Europa
Verzekeringen in Nederland, West & Oost-Europa
Offshore Pensioenen en Investeringen
Vertaaldiensten West & Oost-Europese talen
Vertalingen in West & Oost-Europese talen
Tolk West & Oost-Europese talen
Legalisatie juridische documenten
Nederlandse Wetgeving
Intellectuele Eigendom
Belastingrecht
Arbeidsrecht
Contractenrecht
Vreemdelingenrecht
Ondernemings- en handelsrecht
Nieuws
Algemeen juridisch nieuws
Arbeidsrecht
Fiscaal recht
Informatie en technologie
Intellectuele eigendom
Internationaal en Europees recht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht/huurrecht
Vreemdelingenrecht
Privacy Policy
Contact
Zakelijke en Juridische Links
Tarieven
Contacts
Artikelen:
Insurance
Translation Services
Hidden
Oprichten Internationale Structuren
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
Auteurswet
Hoofdstuk II. De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken
Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's
Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen betreffende het volgrecht
Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
TITEL IV. RECHTEN EN VERGOEDINGEN
TITEL III. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN
TITEL II. TEKENINGEN OF MODELLENN
TITEL I. MERKEN
TITEL VI. SLOTBE[PALINGEN
TITEL V. OVERGANGSBEPALINGEN
TITEL IV. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN
TITEL III. TEKENINGEN OF MODELLEN
Titel II. MERKEN
Titel I. ALGEMENE EN INSTITUTIONELE BEPALINGEN
ARTIKEL IV
ARTIKEL II - III
ARTIKEL I. Bescherming van de producent van databanken
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam
Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen voor de Nederlandse Antillen
Hoofdstuk 7. Aanvullende beschermingscertificaten
Hoofdstuk 6. Octrooirechtelijke geschillen
Hoofdstuk 5. Vernietiging en opeising
Hoofdstuk 4. Rechtsgevolgen van het octrooi
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende Europese octrooien
Hoofdstuk 2. Behandeling van octrooiaanvragen
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieлn van halfgeleiderprodukten
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieлn van halfgeleiderprodukten
Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Hoofdstuk 6. Overgangsbepaling
Hoofdstuk 5. Toepassingscriteria
Hoofdstuk 4. Bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk 3. De uitoefening en de handhaving van de naburige rechten
Hoofdstuk 2. Inhoud van de naburige rechten
Hoofdstuk 1. Definities
Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005)
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
Hoofdstuk 7. Kwekersrecht
Hoofdstuk 6. In de handel brengen van teeltmateriaal
Hoofdstuk 5. Toelating van rassen en opstanden
Hoofdstuk 4. Het rassenregister
Hoofdstuk 3. Keuringsinstellingen
Hoofdstuk 2. Raad voor plantenrassen
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Wet van 2 maart 1994, houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.
§ 5. Bescherming en handhaving
§ 4. Overige bepalingen op sociaal-economisch terrein
§ 3. Bepalingen op het terrein van de arbeid en het vrije beroep
§ 2. Algemene uitzonderingen
§ 1. Algemene bepalingen
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998).
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Sancties
Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep
Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen
Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen
Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en de regeling van de deskundige bijstand
Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid
Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied
Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden.
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen
Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden, bijzondere afwijkingen en aanvullingen
Hoofdstuk 4. Arbeids- en rusttijden, algemene afwijkingen en aanvullingen
Hoofdstuk 3. Registratie
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied van de wet
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden.
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Strafbaarstelling en daarmee samenhangende bepalingen
Hoofdstuk 10. Bestuursrechtelijke handhaving
Hoofdstuk 9. Zelfstandige bestuursorganen
Hoofdstuk 8. Toezicht
Hoofdstuk 7. Overige bestuursrechtelijke aspecten
Hoofdstuk 6. Medezeggenschapsaspecten
Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden
Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen
Hoofdstuk 3. Het verbod van kinderarbeid
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.
Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.
Artikel 3
Artikel 2
Artikel 1
Ontslagbesluit.
§ 8. Slotbepalingen
§ 7. Overige bepalingen
§ 6. Bijzondere groepen
§ 5. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen
§ 4. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
§ 3. Algemene toetsingsmaatstaf
§ 2. De procedure
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 8. Grondslag
Artikel 7a. Aanvullende deskundigheid
Artikel 7. Standaarden
Artikel 6. Inhoud van het reпntegratieverslag
Artikel 5. Afwijken van termijnen
Artikel 4. Het plan van aanpak
Artikel 3. Houden van aantekening
Artikel 2. Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst
Artikel 1. Begripsbepalingen
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.
TITEL III. SLOTBEPALINGEN
TITEL II. EENVORMIGE REGELS
TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED
WET van 3 april 2003 tot vaststelling van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
§ 6. Slotbepalingen
§ 5. Rechtsbescherming
§ 4. Openbaar vervoer
§ 3a. Wonen
§ 3. Beroepsonderwijs
§ 2a. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
§ 2. Arbeid
§ 1. Algemeen
Wet van 19 februari 2000, houdende regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur).
Artikel 6. Citeertitel
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 4. Evaluatiebepaling
Artikel 3. Beлindiging arbeidsverhouding
Artikel 2. Recht op aanpassing van de arbeidsduur
Artikel 1. Algemene bepaling
Wet van 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).
Hoofdstuk 6. Overige en slotbepalingen
Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk 4. Onderzoek en toezicht
Hoofdstuk 3. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Hoofdstuk 2. Arbeidsbemiddeling
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg).
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Levensloopregeling
Hoofdstuk 6. Ouderschapsverlof
Hoofdstuk 5. Kort- en langdurend zorgverlof
Hoofdstuk 4. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
Hoofdstuk 3. Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
Hoofdstuk 2. Aanpassing arbeidsduur
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 21 december 1994, tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen.
§ V. Overgangs- en slotbepalingen
§ IV. Bestuursrechtelijke handhaving
§ III. Toezicht
§ II. Tewerkstelling van vreemdelingen
§ I. Begripsbepalingen
Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).
Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
Hoofdstuk 10. Sancties
Hoofdstuk 9. Toezicht
Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene
Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
Hoofdstuk 3. Gedragscodes
Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
§ 4. Slotbepalingen
§ 3. Gelijke behandeling wat betreft pensioenvoorzieningen
§ 2. Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde
§ 1. Algemeen
Wet van 27 november 1968, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag.
Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Hoofdstuk IV. Toezicht op de naleving
Hoofdstuk III. Minimumvakantiebijslag
Hoofdstuk II. Minimumloon
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Wet op de Europese ondernemingsraden).
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Hoofdstuk 3. Informatieverstrekking en raadpleging van werknemers in niet-Nederlandse communautaire ondernemingen en groepen
Hoofdstuk 2. Informatieverstrekking en raadpleging van werknemers in Nederlandse communautaire ondernemingen en groepen
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden.
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII B. Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid
Hoofdstuk VII A. Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden
Hoofdstuk VII. De bedrijfscommissies
Hoofdstuk VI. De algemene geschillenregeling
Hoofdstuk V A. De medezeggenschap in kleine ondernemingen
Hoofdstuk V. De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden
Hoofdstuk IV C. Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV B. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV A. Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV. Het overleg met de ondernemingsraad
Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden
Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Artikel 16
Artikel 15
Artikel 14
Artikel 13
Artikel 12
Artikel 11
Artikel 10b
Artikel 10a
Artikel 10
Artikel 9
Artikel 8
Artikel 7a
Artikel 7
Artikel 6
Artikel 5
Artikel 4
Artikel 3
Artikel 2a
Artikel 2
Artikel 1
Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk IX. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk VIII A. Bestuurlijke boeten
Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk VII. Bepalingen van interregionaal en van internationaal recht
Hoofdstuk VI. Bevordering van de richtige heffing
Hoofdstuk V A. Heffingsrente en revisierente
Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep
Hoofdstuk IV A. Basisregistratie inkomen
Hoofdstuk IV. Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte
Hoofdstuk III. Heffing van belasting bij wege van aanslag
Hoofdstuk II. Aangifte
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Hoofdstuk IX. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk VIII. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk VII a. Bestuurlijke boeten
Hoofdstuk VII. Verplichtingen ten behoeve van de invordering
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk V. Betalingskorting en rente
Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk III. Dwanginvordering
Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Hoofdstuk 10 A. Overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten
Hoofdstuk 10. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk 9. Wijze van heffing
Hoofdstuk 8. Heffingskorting
Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek
Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen
Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning
Hoofdstuk 2. Raamwerk
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VI A. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen
Hoofdstuk V. Beursbelasting
Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2006]
Hoofdstuk III. Assurantiebelasting
Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting
Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Hoofdstuk Vb. [Vervallen per 01-01-2003]
Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen
Hoofdstuk V. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen
Hoofdstuk III.
Hoofdstuk II. Belastingplichtigen
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.
Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten
Titel 7b. Betalingstransactie
Titel 9. Bewaarneming
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Titel 7a. Reisovereenkomst
Titel 18. Lijfrente
Titel 17. Verzekering
Titel 15. Vaststellingsovereenkomst
Titel 14. Borgtocht
Titel 12. Aanneming van werk
Afdeling 2. Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen
Afdeling 3. De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling
Titel 15. Vaststellingsovereenkomst
Afdeling 2. Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 3. Sommenverzekering
Afdeling 2. Schadeverzekering
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 18. Lijfrente
Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
Titel 7. Opdracht
Titel 5. Pacht
Titel 4. Huur
Titel 3. Schenking
Titel 2. Financielezekerheidsovereenkomsten
Titel 1. Koop en ruil
Afdeling 14. Slotbepalingen
Afdeling 13. Dwingend recht
Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten
Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter
Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst
Afdeling 9. Pachtoverneming
Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken
Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter
Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter
Afdeling 5. Pachtprijs
Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst
Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst
Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
Afdeling 4. Agentuurovereenkomst
Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst
Afdeling 2. Lastgeving
Afdeling 1. Opdracht in het algemeen
Titel 7a. Reisovereenkomst
Afdeling 4. Slotbepalingen
Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie
Afdeling 2. Instemming met de betaalopdracht
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 9. Bewaarneming
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer
Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
Afdeling 4. Gelijke behandeling
Afdeling 3. Vakantie en verlof
Afdeling 2. Loon
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte
Afdeling 5. Huur van woonruimte
Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur
Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder
Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 12. Ruil
Afdeling 10A. Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken
Afdeling 10. Koop van vermogensrechten
Afdeling 9A. Overeenkomsten op afstand
Afdeling 9. Koop op proef
Afdeling 8. Recht van reclame
Afdeling 7. Schadevergoeding
Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding
Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper
Afdeling 4. Verplichtingen van de koper
Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper
Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper
Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen
Titel 2. Financielezekerheidsovereenkomsten
Titel 3. Schenking
Artikel 239
Artikel 72
Artikel 67
Artikel 40
Artikel 13a
Artikel 5
Werkeloosheidswet.
Artikel 24
Artikel 16
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Artikel 71A
Wet van 24 maart 1976, houdende regelen inzake melding van collectief ontslag.
Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst.
§ 4. Slotbepalingen
§ 3. Gevolgen van niet-naleving meldingsplicht
§ 2. Verplichting tot melding collectief ontslag
§ 1. Algemene bepalingen
Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Hoofdstuk V. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
Hoofdstuk III. Tarief
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling
Wet van 8 oktober 1969, houdende vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een nieuwe wettelijke regeling
Wet van 15 december 1994, houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII A. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen
Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters
Hoofdstuk VI A.
Hoofdstuk VI. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk V B. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
Hoofdstuk V A. Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen
Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige
Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
Hoofdstuk III. Tarief
Hoofdstuk II C. Levensloopregeling
Hoofdstuk II B. Pensioenregelingen
Hoofdstuk II A. Vrije vergoedingen en verstrekkingen
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete
Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen
Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen
Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen
Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer
Hoofdstuk II A. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen
Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk VI. Wijze van heffing
Hoofdstuk Va. Deelnemingsverrekening
Hoofdstuk V. Tarief
Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen
Hoofdstuk III. Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Gegevensverstrekking
Hoofdstuk VI. Gegevensbeheer
Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep, bevoegdheden, verplichtingen en strafbepalingen
Hoofdstuk IV. De waardevaststelling
Hoofdstuk III. De waardebepaling
Hoofdstuk II. De waarderingskamer
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer
Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
Afdeling 4. Gelijke behandeling
Afdeling 3. Vakantie en verlof
Afdeling 2. Loon
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
MVV-procedure bij IND-loket arbeidsmigratie
Wijziging B5/2.2
Wijziging B5/2.1
Rijkswet van 19 december 1984, houdende vaststelling van nieuwe, algemene bepalingen omtrent het Nederlanderschap ter vervanging van de Wet van 12 december 1892, Stb. 268 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Verklaringen en registers
Hoofdstuk 6. Vaststelling van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 5. Verlies van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 4. Verlening van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 3. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie
Hoofdstuk 2. Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad
BIJLAGE VII. Bijzondere regels voor bepaalde categorieën personen
BIJLAGE VI. Specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die voor de overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten worden gebruikt
BIJLAGE V.
BIJLAGE IV. Afstempeling
BIJLAGE III. Modellen van de borden bij de diverse doorgangen aan de grensdoorlaatposten
BIJLAGE II. Registratie van informatie
BIJLAGE I. Documenten ter staving van toegangsvoorwaarden
TITEL IV. SLOTBEPALINGEN
TITEL III. BINNENGRENZEN
TITEL II. BUITENGRENZEN
TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2009/4)
Tussentijds Bericht Nationaliteiten
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV 2002/8)
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN
TITEL II. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
TITEL I. RECHTEN EN VRIJHEDEN
Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen
Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen
Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen
Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen
Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Wet van 21 december 1994, tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen
§ V. Overgangs- en slotbepalingen
§ IV. Bestuursrechtelijke handhaving
§ III. Toezicht
§ II. Tewerkstelling van vreemdelingen
§ I. Begripsbepalingen
Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)
Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk 9. Rechtsbescherming
Hoofdstuk 8. Financiлle bepalingen
Hoofdstuk 7. Informatiebepalingen
Hoofdstuk 6. Handhaving
Hoofdstuk 5. Faciliteiten
Hoofdstuk 4. Inburgeringsexamen
Hoofdstuk 3. Overheidscertificering
Hoofdstuk 2. Inburgeringsplicht
Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 19. Verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden
Hoofdstuk 18. Verblijf als onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71
Hoofdstuk 17. Verblijf als (economisch niet-actieve) langdurig ingezetene
Hoofdstuk 16. Voortgezet verblijf
Hoofdstuk 15. Kennismigranten
Hoofdstuk 14. Ambtshalve verlening van een verblijfsvergunning regulier
Hoofdstuk 13. Familiebezoek
Hoofdstuk 12. Diplomaten
Hoofdstuk 11. Verdragen
Hoofdstuk 10. EU-recht
Hoofdstuk 9. Mensenhandel
Hoofdstuk 8. Medische behandeling
Hoofdstuk 7. Uitwisseling
Hoofdstuk 6. Studie
Hoofdstuk 5. Arbeid
Hoofdstuk 4. Wedertoelating
Hoofdstuk 3. Adoptiekinderen en pleegkinderen
Hoofdstuk 2. Gezinshereniging en gezinsvorming
DEEL VI
DEEL V
DEEL IV
DEEL III
DEEL II
DEEL I
De Staten die partij zijn bij het Protocol
Burgerlijk Wetboek Boek 2.
Titel 9. De jaarrekening en het jaarverslag
Titel 8. Geschillenregeling en het recht van enquкte
Titel 7. Fusie en splitsing
Titel 6. Stichtingen
Titel 5. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Titel 4. Naamloze vennootschappen
Titel 3. Cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
Afdeling 16. Rechtspleging
Titel 1. Algemene bepalingen
Titel 2. Verenigingen
Afdeling 15. Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen
Afdeling 14. Bepalingen voor banken
Afdeling 13. Geconsolideerde jaarrekening
Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard
Afdeling 11. Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon
Afdeling 10. Openbaarmaking
Afdeling 9. Deskundigenonderzoek
Afdeling 8. Overige gegevens
Afdeling 7. Jaarverslag
Afdeling 6. Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Afdeling 5. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting
Afdeling 4. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop
Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop
Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening
Afdeling 1. Algemene bepaling
Afdeling 3. Het openbaar bod
Afdeling 2. Het recht van enquкte
Afdeling 1. Geschillenregeling
Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht
Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent splitsingen
Afdeling 3 A. Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies
Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen
Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent fusies
Afdeling 1. Algemene bepaling
Titel 6. Stichtingen
Afdeling 8. Het beroep
Afdeling 7. De ontbinding van de vennootschap
Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Afdeling 5. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur
Afdeling 4. De algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap
Afdeling 2. De aandelen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 8. Het beroep
Afdeling 7. De ontbinding van de naamloze vennootschap
Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap
Afdeling 5. Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur
Afdeling 4. De algemene vergadering
Afdeling 3. Het vermogen van de naamloze vennootschap
Afdeling 2. De aandelen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 2. Verenigingen
Titel 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. De raad van commissarissen bij de grote coцperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008 (Handelsregisterbesluit 2008)
Hoofdstuk 9. Slotartikelen
Hoofdstuk 8. Verstrekking van gegevens
Hoofdstuk 7. Uitzondering derdenwerking
Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens
Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig
Hoofdstuk 4. Op te nemen gegevens
Hoofdstuk 3. In te schrijven rechtspersonen
Hoofdstuk 2. Opgave ter inschrijving
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007)
Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten
Hoofdstuk 10. Overige bepalingen
Hoofdstuk 9. Financiлn
Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving
Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister
Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens
Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen
Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens
Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister
Hoofdstuk 2. Het handelsregister
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1)
Afdeling 1
Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de sursйance van betaling
Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Titel II. Van surseance van betaling
Titel I. Van faillissement
Algemene slotbepaling
Tiende afdeling. Slotbepalingen
Negende afdeling. Bijzondere bepalingen
Achtste afdeling. Termijn en beлindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Zevende afdeling. De vereffening van de boedel
Zesde afdeling. Het akkoord
Vijfde afdeling. Verificatie van vorderingen
Vierde afdeling. De voorzieningen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de taak van de bewindvoerder
Derde afdeling. Het bestuur over de boedel
Tweede afdeling. De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Eerste afdeling. Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Derde afdeling. Slotbepalingen
Tweede afdeling A. Bijzondere bepalingen
Tweede afdeling. Van het akkoord
Eerste afdeling. Van de verlening van surseance van betaling en haar gevolgen
Elfde afdeling B. Van het faillissement van een verzekeraar
Elfde afdeling AA. Van het faillissement van een kredietinstelling
Elfde afdeling A. Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
Elfde afdeling. Van rehabilitatie
Tiende afdeling. Bepalingen van internationaal recht
Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening
Zevende afdeling. Van de vereffening des boedels
Zesde afdeling. Van het akkoord
Vijfde afdeling A. Vereenvoudigde afwikkeling van faillissement
Vijfde afdeling. Van de verificatie der schuldvorderingen
Vierde afdeling. Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het beheer des curators
Derde afdeling. Van het bestuur over de failliete boedel
Tweede afdeling. Van de gevolgen der faillietverklaring
Eerste afdeling. Van de faillietverklaring
Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999
Afdeling 1
Burgerlijk Wetboek. Boek 7A. Negende titel. Van maatschap
Vierde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt
Derde afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden
Tweede afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten onderling
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
WET van 27 juni 1990, houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen
Bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Hoofdstuk VIII. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk VII C. Openbaarmaking van overtredingen
Hoofdstuk VII B. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk VII A. Onderzoek door Onze Minister
Hoofdstuk VII. Beroep
Hoofdstuk VI. Bepalingen van bijzondere aard
Hoofdstuk V. Controle en uitvoering
Hoofdstuk IV. Het register
Hoofdstuk III A. Beleggingsinstellingen met zetel buiten Nederland die niet onder de werking van de richtlijn vallen
Hoofdstuk III. Beleggingsinstellingen uit andere lidstaten die onder de toepassing van de richtlijn vallen
Hoofdstuk II. Vergunning
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Wet van 17 december 1997, houdende regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot corporaties (Wet conflictenrecht corporaties)
Artikel 10
Artikel 9
Artikel 8
Artikel 7
Artikel 6
Artikel 5b
Artikel 5a
Artikel 5
Artikel 4
Wet van 8 juni 1977, houdende bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer
Artikel 3
Artikel 2
Artikel 1
Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 3. Girodepot
Hoofdstuk 2. Verzameldepot
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Wet van 16 november 1995, houdende het opnieuw vaststellen van de Wet toezicht effectenverkeer in verband met de uitvoering van de richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten en van de richtlijn betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen
Bijlage bedoeld in artikel 48d, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
Hoofdstuk XIV
Hoofdstuk XIII
Hoofdstuk XII C. Openbaarmaking van overtredingen
Hoofdstuk XII B. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk XII A. Onderzoek door onze minister
Hoofdstuk XII
Hoofdstuk XI
Hoofdstuk X
Hoofdstuk IX. Overdracht van toezicht
Hoofdstuk VIII
Hoofdstuk VII
Hoofdstuk VI
Hoofdstuk V
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk III A
Hoofdstuk III
Hoofdstuk II A
Hoofdstuk II
Hoofdstuk I
Bedankt voor je vraag
Bedankt voor je aanmelding
Wet van 17 december 1997, houdende regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen)
Wet van 17 december 1997, houdende regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen)
VERORDENING (EEG) Nr. 2137/85 VAN DE RAAD
VERORDENING (EEG) Nr. 2137/85 VAN DE RAAD
WET van 29 november 1996, houdende het opnieuw vaststellen van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen in verband met het verbeteren van de werking van deze wet (Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996)
Bijlage, bedoeld in artikel 13c van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk IV A. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk IV. Beroep
Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk II. De melding en de openbaarmaking
Hoofdstuk I. Algemene bepaling
Wetboek van Koophandel
Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
TITEL II. OP LANGE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
Verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen
Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen in vergadering bijeen te Schengen, afgelegd te Schengen op 19 juni 1990
Protocol
Slotakte
TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN
TITEL VII. UITVOEREND COMITÉ
TITEL VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
TITEL V. VERVOER EN GOEDERENVERKEER
TITEL IV. SCHENGEN-INFORMATIESYSTEEM
TITEL III. POLITIE EN VEILIGHEID
TITEL II. AFSCHAFFING VAN DE CONTROLES AAN DE BINNENGRENZEN EN PERSONENVERKEER
TITEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voorschrift Vreemdelingen 2000
Bijlage 19.
Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen
Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Bijlage 14.
Bijlage 18.
Bijlage 16.
Bijlage 17.
Bijlage 15.
Bijlage 13-1.
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
Bijlage 5.
Bijlage 6.
Bijlage 7.
Bijlage 8.
Bijlage 9.
Bijlage 10.
Bijlage 11.
Bijlage 12.
Bijlage 13-2.
Bijlage 13-3.
Bijlage 13-4.
Fout 404
Nieuws:
Nieuws
Rusland: geen werkvergunning buitenlandse werknemers meer
Medvedev onderstreept handelsbelang - Eerste bezoek nieuwe president Rusland aan het Westen
Westergeester jachtwerf verovert Rusland
EU en Rusland lanceren gesprekken over nieuw partnerschap
Gefco vestigt zich in Oekraïne, Letland en Slovenië
Geld Ride for the Oekraïne op plaats van bestemming
Subsidie voor investeringen opkomende markten: indienronde open
Rusland komt met ruimtecapsule voor toeristen
LECTRIC start officieel bedrijf in Minsk en opent nieuw kantoor Terug
Amtel-Vredestein weer in Russische handen - Noodlijdende bandenfabrikant zegt ’van het verleden geleerd te hebben’
Deal Pieper en Poetin

Nieuwe generatie Lada´s op basis Dacia Logan
Novosibirsk herstelt zich als wetenschapscentrum
Steeds meer Nederlandse instellingen willen samenwerken met de Russen
Russische student wil graag naar het buitenland
Hoger onderwijs telt weer mee in Rusland
Russen krijgen Bologna-les
OU-bachelor voor Russische studenten
Russische consument lichtpunt in markt voor benzineslurpers
Tijdelijke Subsidieregeling opengesteld voor het MKB voor de investeringen in Rusland en Oekraïne
De onterecht verloren ontslagzaak
De populairste ontslagtrucs van je baas
Ruzie op bedrijfsvloer na ontslag op staande voet
Jongeren met bijbaan vragen belasting niet terug
Meldpunt voor fraude met btw
Dividendbelasting afdragen
Administratie Belastingen maakt massaal inlichtingen over aan buitenland
Wat jij nog niet wist van incasso's
Meer mensen in aanraking met incasso en deurwaarder
Twitter heeft potentie als alternatief voor enquêtes
Diefstal auteursrechten China onacceptabel
China zegt software-piraterij verder terug te drijven
Vaker ontslag op staande voet
Verhuurder belastingplichtig voor afvalstoffenheffing
Investeerders gaan als wervelwind door stoffige architectenbureaus
Zorgverlof
Vleugje zzp voor onze overheid
Nederlandse economie herstelt zich
FIOD onderzoekt overtredingen SNV
Binnen 48 uur horecabaas
Jongere dga hoopvoller
Broedplaats voor innovatiever mkb
Fraude op grote schaal met uitkeringen
Grootschalige belastingfraude met teruggaaf ontdekt
Hogere belasting is maar een tank benzine
Belastingdienst belt met frauderende leaserijders
Casino belasting mogelijk fors verhoogd in Suriname
Belastingdienst benadeelt alleenstaanden
Loonheffing terugvragen bij Belastingdienst?
Is uw onderneming bestand tegen cybercrime?
Subsidies kunnen het ondernemen aantrekkelijker maken. Minder makkelijk is om de weg naar de subsidiepotten te vinden.
Zakendoen met Rusland, Oekraine & Oost-Europa, Juridisch en Zakkelijk Advies
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top