De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Besloten Vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid is de meest bekende en vertrouwde Nederlandse rechtsvorm.

De voordelen van de Besloten Vennootschap (BV)

 • Aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot maximaal het door hen ingebrachte kapitaal. De ondernemer kan uitsluitend in privé aansprakelijk worden gesteld op grond van bestuursaansprakelijkheid bij mismanagement, wanbeleid en/of misbruik van de vennootschap;
 • Winsten in de BV zijn onderhevig aan de Nederlandse vennootschapsbelasting (20% - 25.5% in 2016), in plaats van aan inkomstenbelasting (maximaal 52%). Door inhouding van dividend kan de belasting op dividenduitkeringen aan aanmerkelijkbelangaandeelhouders (25% in box 2 in 2016) worden uitgesteld; het hiermee gecreëerde liquiditeitsvoordeel kan binnen de vennootschap worden aangewend voor investeringen en groei van de onderneming;
 • Bij geruisloze overgang van een bestaande onderneming in een BV is de stakingswinst onbelast. Zelfs bij ruisende overgang van een bestaande onderneming kan fiscale afrekening worden uitgesteld indien de stakingswinst in een stemrechtconstructie wordt ondergebracht;
 • Afrekening met de fiscus over de verkoopwinst van de aandelen geschiedt in box 2 aan 25% (2008), in plaats van maximaal 52% in box 1 bij verkoop van een VoF of eenmanszaak;
 • Via aandelenparticipaties is nieuw risicokapitaal aan te trekken;
 • Fiscaal geprivilegieerde voorzieningen mogelijk:
  • pensioen-BV (beter dan de fiscale oudedagsreserve (FOR) in de eenmanszaak);
  • Stamrecht-BV (bij gouden handdruk of ontslagvergoeding);
  • Management-BV (als holding voor werkmaatschappij, of voor consultants, interimfunctionarissen of ZZP'ers);
  • Onroerendgoed-BV.
 • De directeur kan als werknemer in loondienst treden, en zolang de onderneming geenwinst maakt is een nulinkomen mogelijk waarbij geen loonbelasting hoeft te wordenafgedragen.In andere gevallen is de ‘'gebruikelijk-loonregeling'' voor de DGA van toepassing;
 • Ten opzichte van een eenmanszaak of VoF is de continuïteit van de onderneming beter gewaarborgd bij pensioen of overlijden van de eigenaren;
 • Er is maar 1 bestuurder vereist;
 • De aandelen van de BV kunnen worden ondergebracht in een belastingbesparende "fiscaalvriendelijke"holdingstructuur, wat belastingontwijking en estate planning mogelijk maakt.Heffingen op inkomsten uit dividend, stakingswinst, vermogen en vererving kunnenin een dergelijke holdingstructuur geheel ontweken worden;
 • Een belastingbesparende structuur voor de BV vergeleken met een eenmanszaak of VoF is fiscaal al interessant bij een"overwinst" voor belasting vanaf € 6.000;
 • Uitgebreide informatie en toepassingsmogelijkheden vindt u in het hoofdstuk Holdingstructuren van het menu. Ook de partners van deze website kunnen u verder adviseren.

De nadelen van de Besloten Vennootschap (BV)

 • Relatief lange oprichtingstijd (1 tot 3 maanden);
 • Een antecedentenonderzoek en verklaring van geen bezwaar zijn benodigd van het Ministerie van Justitie; een eerder(e) (betrokkenheid bij een) faillissement, strafrechtelijk verleden of negatieve BKR-registratie kunnen het lange tijd onmogelijk maken een BV op te richten;
 • Statutenwijziging en aandelenoverdracht dienen per notariële akte te geschieden, dit is omslachtig en kostbaar;
 • Aandelenoverdracht en wijzigen van bestuursbevoegdheid zijn slechts zeer beperkt mogelijk gedurende het eerste jaar na oprichting;
 • Verplichte blokkeringsregeling (aanbiedingsplicht jegens medeaandeelhouders bij verkoop aandelen);
 • Aandelen aan toonder niet mogelijk;
 • Verplichte deponering en openbaar maken van de jaarstukken;Relatief hoge oprichtingskosten.

Aandelenkapitaal van de Besloten Vennootschap (BV)

Voor een BV geldt dat er minimaal 1 aandeel dient te worden geplaatstIndien gewenst kan in latere emissies tot uiterlijk het maximum van het maatschappelijk kapitaal, nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (BV)

Een BV mag een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben, met ieder een willekeurig aantal aandelen. Aandeelhouders mogen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn; ook een directeur mag aandeelhouder zijn. Er dient minimaal 1 aandeelhouder te zijn. Aandeelhouders worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister, mogen overal ter wereld woonachtig zijn en elke willekeurige nationaliteit bezitten.

De notariële akten van aandelenoverdracht en emissie worden eveneens door de notaris bij de Nederlandse Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Doelstellingen / statuten van de Besloten Vennootschap (BV)

De statuten van de BV's die de partners van deze website oprichten zijn zeer breed geformuleerd, en zijn daardoor voor vrijwel alle zakelijke productie-, handels- en dienstverleningsactiviteiten te gebruiken. De in de statuten genoemde doelstelling van uw BV dienen specifiek op de activiteiten van de BV te worden afgestemd.

Directeurvan de Besloten Vennootschap (BV)

Een BV dient tenminste 1 directeur te hebben; aan het maximaal aantal directeuren is geen grens gesteld. Een directeur mag ook een rechtspersoon zijn. Een directeur mag overal ter wereld woonachtig zijn en elke nationaliteit bezitten. De directeur is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen van de vennootschap. Voor meer informatie kunt u contact met de partners opnemen.

Gecertificeerde aandelen via een stichting administratiekantoor: anoniem aandeelhouderschap

De aandelen van een BV worden in Nederland op naam geregistreerd in het aandeelhoudersregister. De notariële akten van verkrijging van aandelen in een BV worden door de notaris bij de Nederlandse Kamer van Koophandel gedeponeerd. Indien u anoniem eigenaar van een BV wilt zijn, of u heeft andere legitieme redenen om niet als aandeelhouder voor te willen komen in openbare registers, kunt u er voor kiezen om een Stichting Administratiekantoor (STAK) op te richten, Administratievoorwaarden vast te stellen en de aandelen ter certificering aan te bieden.

De aandelen van de BV worden overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor, en deze STAK geeft vervolgens certificaten van aandelen uit in ruil voor de verkregen aandelen.

De gegevens van de houders van certificaten van aandelen worden bijgehouden in een register van houders van certificaten van aandelen, welke niet openbaar is. Uit geen enkel openbaar register blijkt nu wie de economische eigenaren van de BV zijn.

De STAK fungeert als juridisch eigenaar van de aandelen in het kapitaal van de BV. Het bestuur van de STAK vertegenwoordigt de stemrechten in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA). De houders van certificaten van de aandelen zijn niet meer stemgerechtigd in de AVA (deze bevoegdheid ligt bij het bestuur van de STAK als juridisch eigenaar van de aandelen). Het dividend / de winstrechten liggen bij de certificaathouders. De certificaten van aandelen kunnen door middel van een onderhandse akte worden overgedragen aan derden, zonder tussenkomst van de notaris.

In een aandeelhoudersovereenkomst, certificaathouderovereenkomst en bestuursreglement kunnen alle rechten en plichten van aandeelhouders, bestuurders en certificaathouders vastgelegd, beperkt en geregeld worden.Het opzetten van een STAK, formuleren van de statuten, vastleggen bestuursbevoegdheid en aandelenoverdracht c.q. overdracht van winstrechten door middel van certificaten is direct na oprichting van de BV mogelijk. Tevens is de blokkeringsregeling niet verplicht, na certificering van de aandelen in het kapitaal van een BV.

De partners van deze website kunnen certificering van aandelen in het kapitaal van een BV voor u verzorgen, en ook de eventuele aandeelhoudersovereenkomst, certificaathouderovereenkomst en bestuursreglement voor u opstellen. Voor meer informatie of een adviesgesprek kunt u contact met hen opnemen.

Bron: anoniem, met toestemming van de auteur 

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top