Beginpagina TITEL VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

TITEL VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

TITEL VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 126

1. Iedere Overeenkomstsluitende Partij treft uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst in haar nationale wetgeving, met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt, de nodige maatregelen ter verwezenlijking van een niveau van bescherming van persoonsgegevens dat tenminste gelijk is aan het niveau, dat uit de verwezenlijking van de beginselen die zijn neergelegd in het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens voortvloeit.

2. Tot verstrekking van persoonsgegevens als bedoeld in deze Overeenkomst mag niet worden overgegaan dan nadat op het grondgebied van de bij de verstrekking betrokken Overeenkomstsluitende Partijen de noodzakelijke bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in lid 1 in werking zijn getreden.

3. Met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die ingevolge deze Overeenkomst worden verstrekt, zijn voorts onderstaande bepalingen van toepassing:

a. de verstrekte persoonsgegevens worden door de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze overeenkomst in het verstrekken van dergelijke gegevens voorziet; gebruik voor andere doeleinden is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming door de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij en overeenkomstig het recht van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij; de toestemming kan worden verleend voor zover zulks op grond van het nationale recht van de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij is toegestaan;

b. de verstrekte persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt door diensten, instanties en gerechtelijke autoriteiten die in het kader van de voor de verstrekking onder a. bedoelde doeleinden een taak of functie hebben;

c. de Overeenkomstsluitende Partij die persoonsgegevens verstrekt ziet erop toe dat deze juist zijn; wanneer, hetzij op eigen initiatief, hetzij naar aanleiding van een verzoek van de geregistreerde blijkt, dat gegevens zijn verstrekt die onjuist zijn of niet hadden mogen worden verstrekt, wordt dit de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij of Partijen onmiddellijk meegedeeld, welke alsdan overgaan tot verbetering of vernietiging van de betrokken persoonsgegevens, dan wel tot vermelding dat deze persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig zijn verstrekt;

d. een Overeenkomstsluitende Partij kan zich jegens een benadeelde persoon niet ontlasten van haar aansprakelijkheid naar nationaal recht met een beroep op het feit dat een andere Overeenkomstsluitende Partij onjuiste gegevens heeft verstrekt; wordt tegen de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij schadevergoeding toegekend terzake van het gebruik van door het toedoen van de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij verstrekte onjuiste gegevens, dan betaalt deze het volledige door de eerstbedoelde betaalde bedrag;

e. van de verstrekking en ontvangst van persoonsgegevens dient in de registratie waaruit zij worden verstrekt en waarin zij worden opgenomen aantekening te worden gehouden;

f. de gemeenschappelijke controle-autoriteit als bedoeld in artikel 115 is bevoegd op verzoek van een Overeenkomstsluitende Partij een advies uit te brengen met betrekking tot toepassings- en interpretatiemoeilijkheden van dit artikel.

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verstrekking van persoonsgegevens voorzien in Titel II, Hoofdstuk 7, en in Titel IV. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op de verstrekking van persoonsgegevens voorzien in Titel III, Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.

Artikel 127

1. Wanneer op grond van deze Overeenkomst persoonsgegevens worden verstrekt aan een andere Overeenkomstsluitende Partij is het bepaalde in artikel 126 van overeenkomstige toepassing op het verstrekken uit en het opnemen in een niet-geautomatiseerde persoonsregistratie.

2. Wanneer in andere gevallen als bedoeld in artikel 126, lid 1, of in lid 1 van het onderhavige artikel op grond van deze Overeenkomst persoonsgegevens worden verstrekt aan een andere Overeenkomstsluitende Partij, is het bepaalde in artikel 126, lid 3, met uitzondering van het bepaalde onder e. van toepassing. Bovendien zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

a. van de verstrekking en de ontvangst van persoonsgegevens wordt bij die gegevens aantekening gehouden; deze verplichting geldt niet indien, gelet op hun gebruik, aantekening niet nodig is, in het bijzonder wanneer de gegevens niet of slechts kortstondig worden gebruikt;

b. het gebruik van verstrekte gegevens krijgt bij de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij tenminste de bescherming welke op grond van het recht van de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij voor gebruik van gegevens van gelijke aard geldt;

c. de beslissing of en onder welke voorwaarden aan een verzoek van belanghebbende om kennisneming wordt voldaan, wordt door de Overeenkomstsluitende Partij bij welke het verzoek is ingediend, genomen in overeenstemming met haar nationale wetgeving.

3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verstrekking van persoonsgegevens voorzien in Titel II, Hoofdstuk 7, in Titel III, Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5, en in Titel IV.

Artikel 128

1. Tot verstrekking van persoonsgegevens als bedoeld in deze Overeenkomst mag niet worden overgegaan dan nadat de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen een nationale controle-autoriteit hebben belast met het op onafhankelijke wijze toezicht houden op de naleving van de ingevolge het bepaalde in de artikelen 126 en 127 gestelde voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsregistraties.

2. Voor zover een Overeenkomstsluitende Partij overeenkomstig haar nationale recht een controle-autoriteit heeft belast met de taak om op een of meer terreinen op onafhankelijke wijze toezicht te houden op de naleving van bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot niet in registraties opgeslagen gegevens, belast deze Overeenkomstsluitende Partij bedoelde controle-autoriteit eveneens met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze Titel met betrekking tot deze terreinen.

3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verstrekking voorzien in Titel II, Hoofdstuk 7, en in Titel III, Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.

Artikel 129

Met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens op grond van Titel III, Hoofdstuk 1, verplichten de Overeenkomstsluitende Partijen zich, onverminderd het bepaalde in de artikelen 126 en 127, een niveau van bescherming van persoonsgegevens te verwezenlijken, waarbij de beginselen van de aanbeveling R (87) 15 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied in acht worden genomen. Voorts zijn op de verstrekking op grond van artikel 46 de volgende bepalingen van toepassing:

a. de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij mag de verstrekte gegevens uitsluitend voor de door de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij bepaalde doeleinden, met inachtneming van de door de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij gestelde voorwaarden, gebruiken;

b. de gegevens mogen uitsluitend aan politiediensten en -autoriteiten worden verstrekt; doorgeleiding van de verstrekte gegevens aan andere diensten vindt niet plaats dan na voorafgaande toestemming van de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij;

c. de ontvangende Overeenkomstsluitende Partij informeert de verstrekkende Overeenkomstsluitende Partij desgevraagd over het gebruik van de verstrekte gegevens en het op grond daarvan bereikte resultaat.

Artikel 130

Vindt verstrekking van persoonsgegevens plaats door tussenkomst van een contactambtenaar bedoeld in artikel 47 of in artikel 125, dan zijn de bepalingen van deze Titel slechts van toepassing wanneer de contactambtenaar de gegevens doorgeeft aan de Overeenkomstsluitende Partij door welke hij naar het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij is gedetacheerd.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top