Beginpagina Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens

Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens

Artikel 45

1. De melding wordt gedaan door middel van een bij ministeriлle regeling vastgesteld formulier.

2. De melding bevat ten minste:

a. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

b. de naam, het telefoonnummer en het correspondentieadres van een contactpersoon voor de melding;

c. voorzover bekend, alle op de melding betrekking hebbende unieke nummers bedoeld in artikel 9 tot en met 14 van de wet;

d. het gegeven waarop de melding betrekking heeft;

e. indien mogelijk een indicatie van het juiste gegeven met onderbouwende stukken;

f. de datum van de melding en de datum van de constatering van de vermoedelijke onjuistheid van het gegeven.

3. Indien de melding betrekking heeft op een onderneming of rechtspersoon die niet in het register is opgenomen wordt dat op het formulier aangegeven.

4. Indien de melding betrekking heeft op een gegeven dat is overgenomen uit een ander basisregister, zendt de kamer de melding binnen ййn werkdag door aan de beheerder van dat register.

Artikel 46

Een aantekening, dat een gegeven in onderzoek is, wordt geplaatst bij het gegeven waarop de melding betrekking heeft.

Artikel 47

Een kamer informeert het bestuursorgaan dat een melding heeft gedaan over:

a. het besluit dat deze kamer neemt naar aanleiding van de melding;

b. het feit dat tegen het onder a bedoelde besluit bezwaar is gemaakt en de beslissing op dat bezwaar;

c. het feit dat beroep is ingediend en de onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in dat beroep.

Artikel 48

Als gegevens als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de wet worden de in hoofdstuk 4 genoemde gegevens aangewezen.

Artikel 49

Indien bij rechterlijke uitspraak hetgeen in het handelsregister is opgenomen geheel of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard, doet de kamer op verzoek van een belanghebbende daarvan aantekening in het register.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top