Beginpagina Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1. Intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964

1. De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt ingetrokken.

2. De Wet op de vermogensbelasting 1964 wordt ingetrokken.

Artikel 11.2. Integrale tekstpublicatie en nummering

De tekst van deze wet zoals die luidt bij de inwerkingtreding van deze wet en bij de inwerkingtreding van overige wetten die op hetzelfde tijdstip in werking treden en waarin deze wet wordt gewijzigd, wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel 11.3. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij wet te bepalen tijdstip.

Artikel 11.4. Citeertitel

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet inkomstenbelasting 2001.

2. De citeertitel kan worden afgekort tot: Wet IB 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 mei 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiлn,
W. J. Bos

De Minister van Financiлn,
G. Zalm

Uitgegeven de dertigste mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top