Beginpagina Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen

Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen

§ 5.1. Verstrekking aan bestuursorganen

Artikel 28

1. De in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel e, onder 1°, eerste gedachtestreepje, en artikel 16, eerste lid, genoemde gegevens kunnen door een bestuursorgaan worden ingezien.

2. Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste en tweede lid.

3. Bij het verstrekken van gegevens omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen aan een bestuursorgaan worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen indien het verzoek daartoe wordt gedaan door:

a. Onze Minister van Justitie ten behoeve van het toezicht op rechtspersonen voor de oprichting of statutenwijziging van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese naamloze vennootschap;

b. een officier van justitie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten;

c. de rijksbelastingdienst voor de uitvoering van zijn taken;

d. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank, bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van hun bij die wet opgedragen taken;

e. burgemeesters en wethouders voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

f. het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ten behoeve van het geven van een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

g. de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor de uitvoering van zijn taken;

h. de raad van bestuur van de Autoriteit Financiлle Markten voor de uitvoering van zijn taken;

i. het college voor de post- en telecommunicatiemarkt voor de uitvoering van de bij of krachtens de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit opgedragen taken;

j. de Consumentenautoriteit, voor de uitvoering van haar taken.

Artikel 29

Vervallen

§ 5.2. Gebruik door bestuursorganen

Artikel 30 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Een bestuursorgaan dat bij de vervulling van zijn taak informatie over een onderneming of rechtspersoon nodig heeft die in de vorm van een authentiek gegeven beschikbaar is in het handelsregister, gebruikt voor die informatie dat gegeven.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

a. in het handelsregister is opgenomen dat een gegeven in onderzoek is;

b. het bestuursorgaan een melding doet als bedoeld in artikel 32, eerste lid;

c. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;

d. een goede vervulling van de taak van het bestuursorgaan door de onverkorte toepassing van het eerste lid wordt belet.

§ 5.3. Eenmalige gegevensverstrekking

Artikel 31 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Een onderneming of rechtspersoon aan wie door een bestuursorgaan een gegeven wordt gevraagd, waarop artikel 30, eerste lid, van toepassing is, behoeft dat gegeven niet mede te delen, behoudens voor zover het gegeven noodzakelijk wordt geacht voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de onderneming of rechtspersoon.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top