Beginpagina Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen in vergadering bijeen te Schengen, afgelegd te Schengen op 19 juni 1990
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen in vergadering bijeen te Schengen, afgelegd te Schengen op 19 juni 1990

Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen in vergadering bijeen te Schengen, afgelegd te Schengen op 19 juni 1990

De Regeringen van de Overeenkomstsluitende Partijen van het Akkoord van Schengen zullen in het bijzonder over de onderstaande onderwerpen besprekingen openen of voortzetten:

- verbetering en vereenvoudiging van de uitleveringspraktijk;

- verbetering van de samenwerking bij vervolging van verkeersovertredingen;

- opstelling van regels betreffende de wederzijdse erkenning van ontzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen;

- mogelijkheid van wederzijdse tenuitvoerlegging van geldstraffen;

- opstelling van regels betreffende de wederzijdse overdracht van strafvervolgingen, met inbegrip van de mogelijkheid van overdracht, gepaard gaande met de overbrenging van de verdachte naar zijn land van herkomst;

- opstelling van regels betreffende de teruggeleiding van minderjarigen die wederrechtelijk zijn onttrokken aan het gezag van degene die met de uitoefening van de ouderlijke macht is belast;

- verdere vereenvoudigingen van de controles op het onderlinge handelsgoederenverkeer.

GEDAAN te Schengen, op negentien juni negentienhonderdnegentig, in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle Overeenkomstsluitende Partijen toezendt.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top