Beginpagina Hoofdstuk V. Slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 18q

Een beschikking op grond van deze wet van de ambtenaar, bedoeld in de artikelen 18e, eerste lid, en 18n, eerste lid, wordt genomen namens Onze Minister.

Artikel 19

Bedingen, die strijdig zijn met het bij of krachtens deze wet bepaalde, zijn nietig.

Artikel 20

Ieder vorderingsrecht tot betaling van vakantiebijslag als bedoeld in Hoofdstuk III verjaart na verloop van vijf jaren na het tijdstip, waarop de uitbetaling had moeten geschieden.

Artikel 21

[Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 22

[Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23

[Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23a

Artikel 6, eerste lid, onderdeel h, zoals dat onderdeel luidde op 31 december 2002, blijft tot en met het kalenderjaar 2007 van toepassing op na 31 december 2002 toegekende spaarpremies of voorlopig bijgeschreven spaarpremies ter zake van voor 1 januari 2003 ingehouden besparingen op de voet van een premiespaarregeling als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat artikel luidde op 31 december 2002.

Artikel 24

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Artikel 25

Deze wet treedt in werking met ingang van de tiende kalenderweek na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriлle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 november 1968

JULIANA

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
B. ROOLVINK.

Uitgegeven de zeventiende december 1968.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top