Beginpagina Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 50

1. Indien het centraal instituut overeenkomstig artikel 1 ten aanzien van effecten van een bepaalde soort heeft bepaald dat zij bij hem in bewaring kunnen worden gegeven, en zodanige effecten op dat tijdstip worden bewaard door een effectenbewaarbedrijf, is dit bevoegd deze effecten aan de bewaargever uit te leveren door ze namens hem in bewaring te geven bij de met het effectenbewaarbedrijf verbonden aangesloten instelling. Deze bevoegdheid bestaat niet, indien de effecten afzonderlijk voor de bewaargever werden bewaard.

2. Beperkte rechten die rusten op de vordering van de bewaargever op het effectenbewaarbedrijf tot uitlevering van niet-afzonderlijk voor de bewaargever bewaarde effecten, komen te rusten op de overeenkomstig het eerste lid uitgeleverde effecten. Is op een zodanige vordering beslag gelegd, dan is het effectenbewaarbedrijf niet bevoegd tot uitlevering van effecten overeenkomstig het eerste lid.

3. In dit artikel wordt onder een effectenbewaarbedrijf verstaan een naamloze vennootschap die krachtens haar statuten uitsluitend ten doel heeft de bewaring van effecten en wier aandelen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor VABEF te Amsterdam.

Artikel 50a

In het geval dat aandelen op naam zijn geleverd aan een aangesloten instelling of aan het centraal instituut, kan in het register als bedoeld in artikel 85 eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk centraal instituut worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Artikel 51

1. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

2. Zij kan worden aangehaald als "Wet giraal effectenverkeer".

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriлle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te -Gravenhage, 8 juni 1977

Juliana

De Minister van Justitie,
Van Agt

De Minister van Financiлn,
W. F. Duisenberg

Uitgegeven de eenentwintigste juni 1977

De Minister van Justitie,

Van Agt

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top