Beginpagina Bijlage 13-3.
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Bijlage 13-3.

Bijlage 13-3.

aanvraagformulier model b, behorend bij artikel 3.26, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 13, onder b

1. Aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant met MVV

Waarom dit formulier?

U kunt als werkgever met dit formulier een aanvraag om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant indienen. Dit formulier kunt u tegelijkertijd gebruiken voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinsleden van de kennismigrant.

U kunt dit formulier alleen gebruiken voor de kennismigrant en eventueel meegereisde gezinsleden die:

Nederland zijn ingereisd met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf in het kader van kennismigrant, dan wel gezinshereniging bij kennismigrant;

hier willen verblijven met hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor de MVV is afgegeven;

niet eerder op basis van dezelfde MVV een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

Wat moet u als werkgever doen?

Vul voor de kennismigrant en eventuele gezinsleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend dit formulier in. De kennismigrant en eventuele gezinsleden dienen het formulier in het daarvoor bestemde vakje bij de persoonlijke gegevens te ondertekenen. Dit formulier is voorzien van bijlagen. Zorg ervoor dat bij de indiening van de aanvraag alle bijlagen volledig zijn ingevuld en ondertekend door de kennismigrant en eventuele gezinsleden en dat alle bijlagen worden meegestuurd. Lever alle gevraagde documenten tegelijkertijd met de aanvraag in. Een niet complete aanvraag leidt tot vertraging.

Als de kennismigrant ouder of wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarig kind, kan hij dit formulier namens het kind invullen. Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor het kind ondertekenen. Als het kind 12 jaar of ouder is dan mag het kind het formulier zelf ondertekenen.

De aanvraag kunt u met alle gevraagde documenten en bijlagen opsturen naar:

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Alleen de in origineel ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Kosten voor aanvragen (leges)

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit formulier geen informatie. Bel 0900-1234561 (0,10 p.m.) of kijk op www.ind.nl als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn. De werkgever dient de bijgevoegde incasso-opdracht te ondertekenen en mee te sturen. Als de werkgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, ontvangt de kennismigrant een acceptgiro voor de betaling van de leges. Bij betaling op deze wijze duurt de afhandeling van de aanvragen aanmerkelijk langer. Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de kennismigrant (en gezinsleden) niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Het niet (tijdig) betalen van de leges kan leiden tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag.

Pasfoto

Van ieder persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van de aanvraag een recente pasfoto bijgevoegd worden. Ieder persoon vanaf 12 jaar moet tevens een handtekening zetten. Deze handtekening dient gezet te worden in het daarvoor bestemde kader op de fotokaart. De pasfoto en de handtekening komen op de verblijfsvergunning.

Meer informatie.

Voor meer informatie raadpleeg de internetpagina van het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door kennismigrant

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

1. Gegevens werkgever

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Straat

Nummer

Postcode

Vestigingsplaats

Organisatienummer

1a. Correspondentieadres werkgever of gemachtigde

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon contactpersoon

Telefax contactpersoon

E-mail contactpersoon

2. Gegevens kennismigrant

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

3. Verklaring omstandigheden kennismigrant

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

в–Ў. Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

в–Ў. De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

в–Ў. Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

4. Verklaring antecedenten kennismigrant

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten kennismigrant niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

5. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

6. Aanvullende bewijsstukken en documenten

Lever bij de aanvraag van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

в€'. kopie van de geldige MVV van de kennismigrant;

в€'. kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de kennismigrant waaruit de personalia van de kennismigrant en de geldigheidsduur van het document blijken;

в€'. voor zover deze nog niet bij het verzoek om advies in verband met de afgifte van een MVV of aanvraag MVV is overgelegd, een kopie van de arbeidsovereenkomst, die door zowel de werkgever als de kennismigrant ondertekend dient te zijn, dan wel een kopie van het officiлle aanstellingsbesluit;

в€'. volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (zie bijlage).

7. Meereizende gezinsleden van de kennismigrant

Willen de (huwelijks)partner en/of minderjarig(e) kind(eren) van de kennismigrant die tot zijn gezin behoren ook een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen?

O Nee, ga naar de ondertekening

O Ja, vul de vragen in voor de gezinsleden die een aanvraag willen indienen

8. Ondertekening door de (huwelijks)partner

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

9. Gegevens (huwelijks)partner

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het paspoort

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Datum huwelijk/(geregistreerd) partnerschap

Plaats huwelijk

Land huwelijk

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

10. Verklaring omstandigheden (huwelijks)partner

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

в–Ў. Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

в–Ў. De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

в–Ў. Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

11. Verklaring antecedenten (huwelijks)partner

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

12. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

13. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van de (huwelijks)partner van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

в€'. kopie van de geldige MVV van de (huwelijks)partner;

в€'. kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de (huwelijks)partner waaruit de personalia van de (huwelijks)partner en de geldigheidsduur van het document blijken;

в€'. in geval van een huwelijk en geregistreerd partnerschap: origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit blijkt dat het huwelijk in de Gba is ingeschreven en waaruit uw verblijfsadres blijkt. Voorts dient in het uittreksel te zijn aangegeven welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven.

в€'. In geval van ongehuwde partners:

в€'. volledig ingevulde en ondertekende garantverklaring (zie bijlage);

в€'. volledig ingevulde en ondertekende relatieverklaring (zie bijlage);

в€'. origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waarop is aangegeven wat het verblijfsadres is van de hoofdpersoon en welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven

14. Ondertekening door minderjarig kind/ wettelijke vertegenwoordiger

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf/mijn kind /het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

15. Gegevens minderjarig kind

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het document voor grensoverschrijding

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Reist het kind in op een eigen document voor grensoverschrijding?

в–Ў Nee: bij wie is het ingeschreven? в–Ў Kennismigrant в–Ў (huwelijks)partner

в–Ў Ja: nummer van het document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

16. Verklaring omstandigheden minderjarig kind

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

в–Ў. Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

в–Ў. De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

в–Ў. Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

17. Verklaring antecedenten minderjarig kind

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (het minderjarig kind) 12 jaar of ouder bent.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

18. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

19. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van het minderjarige kind van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

в€'. kopie van de geldige MVV van het minderjarige kind;

в€'. kopie van het geldige document voor grensoverschrijding waaruit de personalia van het minderjarige kind en de geldigheidsduur van het document blijken;

в€'. origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit de gezinssamenstelling (kinderen in gezinsverband) blijkt;

в€'. als het minderjarige kind 15 jaar of ouder is: een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de burgerlijke staat (zie bijlage).

Toelichting

Verblijfsvergunning

Met dit formulier vraagt u op basis van uw geldige MVV een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan. De geldigheid van zon verblijfsvergunning is maximaal vijf jaar. Dit is echter afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de geldigheid van uw paspoort. U kunt nooit voor meer dan ййn verblijfsdoel een verblijfsvergunning aanvragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Of u als vreemdeling bij binnenkomst in Nederland een MVV moet hebben, hangt onder meer af van het land waar u vandaan komt. Het kan zijn dat u geen MVV nodig heeft. Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier ˜Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV.

V-nummer

Het V-nummer dat u moet invullen voor uzelf, is het persoonlijke identificatienummer dat de IND u heeft toegekend bij de behandeling van de aanvraag voor uw MVV. U kunt dit nummer vinden op uw MVV.

Veranderde omstandigheden

Het doel waarvoor u nu een verblijfsvergunning aanvraagt, moet hetzelfde verblijfsdoel zijn waarvoor u de MVV heeft en waarmee u Nederland bent ingereisd. Dit formulier bevat een verklaring waarin u aangeeft dat u aan deze voorwaarde voldoet.

Is uw situatie veranderd sinds u uw MVV heeft gekregen?

Als u niet meer dezelfde werkgever (de verblijfgever) heeft of als uw verblijfsdoel is gewijzigd, moet u dit formulier niet gebruiken, maar het formulier ˜Aanvraag Verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV .

Als uw verblijfsdoel hetzelfde is, maar uw omstandigheden of die van uw werkgever (de verblijfgever) zijn gewijzigd, moet u kopieлn van documenten bijvoegen die bewijzen wat er is gewijzigd.

Buitenlandse documenten

Alle officiлle buitenlandse documenten, die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiлren. Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (+31)(0) 70 348 47 87 / 5901.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beлdigd, en voeg die vertaling met een kopie van het vertaalde document bij de aanvraag

Tuberculose

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, kan het afhankelijk van uw nationaliteit zijn dat u verplicht bent om mee te werken aan een tuberculoseonderzoek. Als blijkt dat u besmet bent, moet u zich laten behandelen. Als u dat niet doet, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER-land, Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

EU-gemeenschapsrecht

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat, of Zwitserland? Of bent u familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ˜Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf ), Model M35-E. U bent niet verplicht een bewijs van verblijf aan te vragen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wbp verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor verlening van uw verblijfsvergunning. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (0,10 p.m.).

Of kijk op www.ind.nl. Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl

Bijlage 13, onder b.

2. Aanvraagformulier verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV kennismigrant

Waarom dit formulier?

U kunt als werkgever met dit formulier een aanvraag om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant indienen. Dit formulier kunt u tegelijkertijd gebruiken voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinsleden van de kennismigrant.

Wat moet u als werkgever doen?

Vul voor de kennismigrant en eventuele gezinsleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend dit formulier in. De kennismigrant en eventuele gezinsleden dienen het formulier in het daarvoor bestemde vakje bij de persoonlijke gegevens te ondertekenen. Dit formulier is voorzien van bijlagen. Zorg ervoor dat bij de indiening van de aanvraag alle bijlagen zijn ingevuld en ondertekend door de kennismigrant en eventuele gezinsleden en dat alle bijlagen worden meegestuurd. Lever alle gevraagde documenten tegelijkertijd met de aanvraag in. Een niet complete aanvraag leidt tot vertraging.

Als de kennismigrant ouder of wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarig kind, kan hij dit formulier namens het kind invullen. Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor het kind ondertekenen. Als het kind 12 jaar of ouder is dan mag het kind het formulier zelf ondertekenen.

De aanvraag kunt u met alle gevraagde documenten en bijlagen opsturen naar:

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Alleen de in origineel ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Kosten voor aanvragen (leges)

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit formulier geen informatie. Bel 0900-1234561 (0,10 p.m.) of kijk op www.ind.nl als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn. De werkgever dient de bijgevoegde incasso-opdracht te ondertekenen en mee te sturen. Als de werkgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, ontvangt de kennismigrant een acceptgiro voor de betaling van de leges. Bij betaling op deze wijze duurt de afhandeling van de aanvragen aanmerkelijk langer.

Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de kennismigrant (en gezinsleden) niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Het niet (tijdig) betalen van de leges kan leiden tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag.

Pasfoto

Van ieder persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van de aanvraag een recente pasfoto bijgevoegd worden. Ieder persoon vanaf 12 jaar moet tevens een handtekening zetten. Deze handtekening dient gezet te worden in het daarvoor bestemde kader op de fotokaart. De pasfoto en de handtekening komen op de verblijfsvergunning.

Meer informatie.

Voor meer informatie raadpleeg de internetpagina van het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door kennismigrant

Ik vraag voor mijzelf aan (voor de maximale geldigheidsduur):

в–Ў. een eerste verblijfsvergunning, of

в–Ў. wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

1. Gegevens werkgever

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Straat

Nummer

Postcode

Vestigingsplaats

Organisatienummer

1a. Correspondentieadres werkgever of gemachtigde

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon contactpersoon

Telefax contactpersoon

E-mail contactpersoon

2. Gegevens kennismigrant

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het document voor grensoverschrijding

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

3. Dienstverband

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Arbeidsmarktsector waarin kennismigrant werkzaam is

Functie van de kennismigrant

Datum indiensttreding

Brutosalaris per maand

Brutosalaris per jaar

Nettosalaris per maand

Nettosalaris per jaar

Aard van het dienstverband

O Onbepaalde duur

O Bepaalde duur

Einddatum dienstverband

4. Verklaring antecedenten kennismigrant

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten kennismigrant niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

5. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

6. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

в–Ў Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

в–Ў De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

в–Ў Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van ййn van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australiл, Belgiл, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italiл, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniл en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Sloveniл, Tsjechiл.

в–Ў Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

в–Ў Ik heb 7 jaar of meer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat gewerkt.

Als u 7 jaren of meer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u geen MVV nodig.

в–Ў Ik heb de Turkse nationaliteit en heb een jaar legaal in Nederland gewerkt.

Als u de Turkse nationaliteit heeft en u heeft 1 jaar legaal in Nederland gewerkt, heeft u op grond van een internationaal verdrag geen MVV nodig. Dit verdrag geldt alleen als u in Nederland in loondienst wilt blijven werken en hiervoor een verblijfsvergunning aanvraagt.

в–Ў Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

7. Aanvullende bewijsstukken en documenten

Lever bij de aanvraag van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de kennismigrant waaruit de personalia van de kennismigrant en de geldigheidsduur van het document blijken;

kopie van de arbeidsovereenkomst, die door zowel de werkgever als de kennismigrant ondertekend dient te zijn, dan wel een kopie van het officiлle aanstellingsbesluit;

indien er sprake is van een overplaatsing in concernverband en geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het in Nederland gevestigde onderdeel dient er in ieder geval een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een werkgeversverklaring (zie bijlage) van het in Nederland gevestigde onderdeel te worden overgelegd; uit de verklaring van het moederbedrijf dient te blijken voor welke duur de kennismigrant wordt overgeplaatst, de hoogte van het bruto jaarsalaris, alsmede wanneer de kennismigrant bij het moederbedrijf in dienst is getreden;

volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (zie bijlage);

specificatie van de bestanddelen van het bruto jaarsalaris aan de hand van een volledig ingevuld model loonstaat, zoals als bijlage opgenomen in het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 2004, uitgegeven door de Belastingdienst en UWV, voorzien van een bedrijfsstempel.

8. Meereizende gezinsleden van de kennismigrant

Willen de (huwelijks)partner en/of minderjarig(e) kind(eren) van de kennismigrant die tot zijn gezin behoren ook een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen?

O Nee, ga naar de ondertekening

O Ja, vul de vragen in voor de gezinsleden die een aanvraag willen indienen

9. Ondertekening door de (huwelijks)partner

Ik vraag voor mijzelf aan (voor de maximale geldigheidsduur):

в–Ў. een eerste verblijfsvergunning, of

в–Ў. wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

10. Gegevens (huwelijks)partner

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het paspoort

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Datum huwelijk/(geregistreerd) partnerschap

Plaats huwelijk

Land huwelijk

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

11. Verklaring antecedenten (huwelijks)partner

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

12. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

13. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

в–Ў Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

в–Ў De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

в–Ў Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van ййn van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australiл, Belgiл, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italiл, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniл en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Sloveniл, Tsjechiл.

в–Ў Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

в–Ў Ik heb 7 jaar of meer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat gewerkt.

Als u 7 jaren of meer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u geen MVV nodig.

в–Ў Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

14. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van de (huwelijks)partner van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

в€'. indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

в€'. kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de (huwelijks)partner waaruit de personalia van de (huwelijks)partner en de geldigheidsduur van het document blijken;

в€'. ingeval van een huwelijk en geregistreerd partnerschap:

в€'. de gelegaliseerde dan wel geapostilleerde huwelijksakte of de gelegaliseerde dan wel geapostilleerde akte van partnerschapsregistratie;

в€'. origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit blijkt dat het huwelijk in de Gba is ingeschreven en waaruit uw verblijfsadres blijkt. Voorts dient in het uittreksel te zijn aangegeven welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven;

в€'. ingeval van ongehuwde partners:

в€'. de gelegaliseerde of geapostilleerde ongehuwdverklaring van beide partners, niet ouder dan 6 maanden;

в€'. origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waarop is aangegeven wat het verblijfsadres is van de hoofdpersoon en welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven;

в€'. volledig ingevulde en ondertekende garantverklaring (zie bijlage);

в€'. volledig ingevulde en ondertekende relatieverklaring (zie bijlage).

15. Ondertekening door minderjarig kind/ wettelijke vertegenwoordiger

Ik vraag voor mijzelf/mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig aan (voor de maximale geldigheidsduur):

в–Ў. een eerste verblijfsvergunning, of

в–Ў. wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

16. Gegevens minderjarig kindgegevens

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Reist het kind in op een eigen document voor grensoverschrijding?

в–Ў Nee: bij wie is het ingeschreven? в–Ў Kennismigrant в–Ў (huwelijks)partner

в–Ў Ja: nummer van het document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

17. Verklaring antecedenten

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (het minderjarig kind) 12 jaar of ouder bent.

Ik verklaar:

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

в€'. dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

в€'. dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

в€'. dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

в€'. dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

в€'. dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor ййn van de volgende categorieлn handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

18. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

19. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

в–Ў Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

в–Ў De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

в–Ў Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van ййn van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australiл, Belgiл, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italiл, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniл en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Sloveniл, Tsjechiл.

в–Ў Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

в–Ў Ik ben in Nederland geboren en ben jonger dan 12 jaar.

Als een kind in Nederland is geboren en feitelijk tot het gezin behoort, heeft het geen MVV nodig. Dit geldt alleen als het kind jonger is dan 12 jaar. De ouder(s) moet(en) rechtmatig in Nederland verblijven.

в–Ў Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

20. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van het minderjarige kind van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

kopie van het geldige document voor grensoverschrijding waaruit de personalia van het minderjarige kind en de geldigheidsduur van het document blijken;

gelegaliseerde of geapostilleerde geboorteakte;

indien ййn of meer van de kinderen niet is geboren uit de relatie van de kennismigrant en de (huwelijks)partner: gelegaliseerd of geapostilleerd bewijs van rechtmatig gezag;

indien ййn van de ouders van ййn of meer kinderen niet meekomt naar Nederland: kopie paspoort achterblijvende ouder en verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder;

origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit de gezinssamenstelling (kinderen in gezinsverband) blijkt;

indien het minderjarige kind 15 jaar of ouder is: volledig ingevulde en origineel ondertekende verklaring burgerlijke staat, (zie bijlage).

Toelichting

Verblijfsvergunning

Met dit formulier vraagt u op basis een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of wijziging van de beperking van uw verblijfsvergunning aan. De geldigheid van zon verblijfsvergunning is maximaal vijf jaar. Dit is echter afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de geldigheid van uw paspoort. U kunt nooit voor meer dan ййn verblijfsdoel een verblijfsvergunning aanvragen.

Buitenlandse documenten

Alle officiлle buitenlandse documenten, die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiлren. Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (+31)(0) 70 348 47 87 / 5901.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beлdigd, en voeg die vertaling met een kopie van het vertaalde document bij de aanvraag

Tuberculose

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, kan het afhankelijk van uw nationaliteit zijn dat u verplicht bent om mee te werken aan een tuberculoseonderzoek. Als blijkt dat u besmet bent, moet u zich laten behandelen. Als u dat niet doet, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER-land, Australiл, Canada, Israлl, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

EU-gemeenschapsrecht

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat, of Zwitserland? Of bent u familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ˜Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf ), Model M35-E. U bent niet verplicht een bewijs van verblijf aan te vragen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor verlening van uw verblijfsvergunning. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (0,10 p.m.). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45. Of kijk op www.ind.nl. Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl

aanvraagformulier model c, behorend bij artikel 3.27 Voorschrift Vreemdelingen

[Vervallen.]

aanvraagformulier model d, behorend bij artikel 3.28 Voorschrift Vreemdelingen

[Vervallen.]

aanvraagformulier model e, behorend bij artikel 3.29 Voorschrift Vreemdelingen

 
 
 
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top