Beginpagina Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 15

Bij het bepalen van hetgeen gemiddeld is gestort op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening waarop met ingang van 1 januari 1970 de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 toepassing vindt, wordt het alsdan aanwezige vermogen aangemerkt als op dat tijdstip te zijn gestort. Tot dit vermogen worden niet gerekend na 1 januari 1968 behaalde en niet uitgekeerde voordelen, welke, zo zij vууr het eerstbedoelde tijdstip zouden zijn uitgekeerd aan niet tot het vermogen van een onderneming gerechtigde binnenlandse belastingplichtigen, als inkomsten uit vermogen zouden zijn aangemerkt.

Artikel 16

Artikel 3a, eerste lid, vindt geen toepassing met betrekking tot stortingen op aandelen die vууr 1 januari 1946 hebben plaatsgevonden.

Artikel 17

1. Deze wet treedt in werking op 1 januari 1966.

2. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de dividendbelasting, met vermelding van het jaar, waarin zij in het Staatsblad wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriлle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 december 1965

JULIANA.

De Minister van Financiлn,
A. VONDELING.

De Staatssecretaris van Financiлn,
W. HOEFNAGELS.

Uitgegeven de achtentwintigste december 1965.

De Minister van Justitie a.i.,

SMALLENBROEK.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top