De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

TITEL IV. RECHTEN EN VERGOEDINGEN

TITEL IV. RECHTEN EN VERGOEDINGEN

Hoofdstuk 1. ALGEMEEN

Regel 4.1. Vaststelling tarieven

1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1.13, lid 1 van het Verdrag keert het Bureau aan de nationale diensten 20 % uit van het bedrag van de rechten, die zijn geпnd ter zake van de door hun bemiddeling verrichte handelingen.

2. De Raad van Bestuur stelt de tarieven vast. De Raad kan de vastgestelde tarieven slechts eenmaal per jaar aanpassen.

3. Artikel 6.5 van het Verdrag is van overeenkomstige toepassing op de bekendmaking van nieuwe tarieven.

Regel 4.2. Betaling

1. Betaling van de verschuldigde rechten en vergoedingen dient vooraf te gaan aan handelingen door het Bureau.

2. Het Bureau verzendt na ontvangst van een verzoek waaraan rechten verbonden zijn een overzicht van de verschuldigde rechten. Aan het niet-verzenden of niet-ontvangen van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Regel 4.3. Vergoedingen incidentele handelingen

1. De rechten voor de in het Verdrag en dit reglement opgenomen handelingen bij en door het Bureau zijn die opgesomd in deze titel.

2. De vergoedingen voor handelingen bij en door het Bureau die niet zijn opgenomen in deze titel, zogenaamde incidentele handelingen, worden vastgesteld door de Directeur-Generaal.

3. De Directeur-Generaal informeert de Raad van Bestuur over de vergoedingen vastgesteld voor meer structurele handelingen. De Raad van Bestuur kan besluiten deze vergoedingen op te nemen in deze titel.

Hoofdstuk 2. MERKEN

Regel 4.4. Rechten depot, vernieuwing, wijzigingen

1. Depot van een merk:

a.basisrecht individueel merk, tot drie klassen (regel 1.1)

240

b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen (regel 1.2)

373

c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde

37

d. aanvullend recht voor spoedinschrijving, tot drie klassen (regel 1.7)

193

e. aanvullend recht voor spoedinschrijving per klasse boven de derde

30

f. aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen (regel 1.1, lid 2)

39

g. inschrijving verklaring van een recht van voorrang (regel 1.4, lid 2)

15

2. Oppositie (regel 1.16 e.v.):

a. basisrecht oppositie

1.000

b. aanvullend recht per ingeroepen recht boven het derde

100

c. opschorting op verzoek en verlenging daarvan voor aanvang procedure (maximaal een jaar) (regel 1.26)

gratis

d. opschorting op verzoek en verlenging daarvan in overige gevallen, per twee maanden (regel 1.26)

100

e. vertaling van argumenten (regel 1.21)
eerste vier pagina*[1])
iedere pagina* [2])of deel daarvan, boven de vierde


gratis
55

f. vertaling van beslissing, per pagina* of deel daarvan (regel 1.21)

45

3. Vernieuwing van merken (regel 1.9):

a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen

260

b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen

474

c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde

46

d. extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na vervaldatum (artikel 2.9 lid 4 Verdrag)

129

4. Wijzigingen (regel 3.1):

a. overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

eerste merk

54

tweede tot en met vijfde merk

27

elk volgend merk

gratis

b. aantekening waren- en dienstenbeperking

44

c. wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot

eerste merk

22

tweede tot en met vijfde merk

11

elk volgend merk

gratis

d. wijziging naam en/of adres van een merkhouder, gemachtigde of licentiehouder

gratis

e. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving

eerste merk

18

elk volgend merk

9

Regel 4.5. Overige vergoedingen (merken)

1. Onderzoek naar eerdere inschrijvingen:

a. basisvergoeding onderzoek, tot 3 klassen

150

b. aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde

20

2. Abonnement op latere merken (per jaar):

a. basisvergoeding abonnement, tot 3 klassen

50

b. aanvullende vergoeding voor iedere klasse boven de derde

8

3. Afschriften

a. niet gewaarmerkt, per inschrijving

4

b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde

5

c. gewaarmerkt, per inschrijving

15

d. gewaarmerkt, overige per bladzijde

17

e. bewijzen van voorrang (regel 3.10)

15

4. Inlichtingen

a. minder dan een uur

23

b. langer dan een uur, per uur

55

Regel 4.6. Doorzending internationale en gemeenschapsmerken

1. Internationaal merk; indiening aanvraag inschrijving of vernieuwing

80

2. Gemeenschapsmerk (artikel 25 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening):

a. indiening aanvraag

80

b. indien de verzendkosten meer dan 25,– bedragen

verzendkosten

Regel 4.7. Individuele rechten internationale merken

Het bedrag van de individuele rechten zoals bedoeld in artikel 8, 7), a) van het Protocol van Madrid is als volgt:

1. Internationaal depot:

a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen

159

b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen

227

c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde

16

2. Vernieuwing van de internationale inschrijving:

a. basisrecht individueel merk, tot drie klassen

260

b. basisrecht collectief merk, tot drie klassen

474

c. aanvullend recht voor iedere klasse boven de derde

46

Hoofdstuk 3. TEKENINGEN OF MODELLEN

Regel 4.8. Rechten depot, vernieuwing, wijzigingen

1. Enkelvoudig depot van een tekening of model (regel 2.1):

a. enkelvoudig depot

108

b. publicatie per afbeelding

10

c. publicatie beschrijving kenmerkende eigenschappen

40

2. Meervoudig depot (regel 2.2):

a. depot eerste tekening of model

108

b. 2e t/m 10e tekening of model, per tekening of model

54

c. 11e t/m 20e tekening of model, per tekening of model

27

d. 21e t/m 50e tekening of model, per tekening of model

22

e. publicatie per afbeelding

10

f. publicatie beschrijving kenmerkende eigenschappen, per tekening of model

40

3. Opschorting publicatie (regel 2.5)

39

4. Inschrijving verklaring recht van voorrang (regel 2.4 lid 2)

12

5. Vernieuwing enkelvoudige inschrijving (regel 2.11)

95

6. Vernieuwing meervoudige inschrijving (regel 2.11):

a. vernieuwing eerste tekening of model

95

b. 2e t/m 10e tekening of model, per tekening of model

48

c. 11e t/m 20e tekening of model, per tekening of model

24

d. 21e t/m 50e tekening of model, per tekening of model

20

7. Extra-recht voor vernieuwing binnen zes maanden na vervaldatum (artikel 3.14 lid 3 Verdrag)

12

8. Wijzigingen (regel 3.1):

a. overdracht of overgang, licentie, pandrecht of beslag

eerste tekening of model

24

elke volgende tekening of model

12

b. wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot

eerste tekening of model

9

elke volgende tekening of model

5

c. wijziging naam en/of adres van een modelhouder, gemachtigde of licentiehouder

gratis

d. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving

eerste tekening of model

9

elke volgende tekening of model

5

e. inschrijving vordering tot opeising (regel 2.10)

12

Regel 4.9. Overige vergoedingen (tekeningen of modellen)

1. Afschriften:

a. niet gewaarmerkt, per inschrijving

4

b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde

2

c. gewaarmerkt, per inschrijving

18

d. gewaarmerkt, overige per bladzijde

5

e. bewijzen van voorrang (regel 3.10)

12

2. Inlichtingen:

minder dan een uur

17

langer dan een uur, per uur

30

3. Benelux-Modellenblad (uitgave op cd-rom):

binnen het Beneluxgebied, losse aflevering

8

binnen het Beneluxgebied, jaarjabonnement

79

buiten het Beneluxgebied, losse aflevering

9

buiten het Beneluxgebied, jaarjabonnement

87

Regel 4.10. Wijzigingen internationale modellen

Aantekening licentie, pandrecht of beslag internationale modellen

a. eerste tekening of model

24

b. elke volgende tekening of model

12

Regel 4.11. Doorzending gemeenschapsmodel

Gemeenschapsmodel:

a. indiening aanvraag (artikel 35 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening)

71

b. indien de verzendkosten meer dan 25,– bedragen

verzendkosten

Hoofdstuk 4. OVERIGE DIENSTEN

Regel 4.12. i-DEPOT

1. i-DEPOT envelop:

a. vijf jaar bewaartermijn: 45;

b. tien jaar bewaartermijn: 65;

c. vijf jaar verlenging bewaartermijn: 45.

2. Online i-DEPOT

a. indiening en bewaartermijn van vijf jaar: 35;

b. 5 jaar verlenging bewaartermijn: 25;

c. reproductie: 15.

3. i-DEPOT account

a. activeren account: 350;

b. 20 credits: 100;

c. 50 credits: 225;

d. 100 credits: 400;

e. 250 credits: 875;

f. 500 credits: 1.250.

4. Tarieven online i-DEPOT in credits (enkel voor accounts)

a.

1. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 0 – 10 Mb: 1 credit

2. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 10 – 50 Mb: 2 credits

3. Indienen en bewaring gedurende vijf jaar i-DEPOT tussen 50 – 100 Mb: 3 credits

b. 5 jaar verlenging bewaartermijn: 1 credit

c. reproductie: 3 credits

5. Tarieven voor i-DEPOTs ingediend door tussenkomst van tussenpersonen

a.

aanmelding als tussenpersoon

350

b.

i-DEPOT envelop, 5 jaar bewaartermijn

35

c.

i-DEPOT envelop, 10 jaar bewaartermijn

50

d.

online i-DEPOT

25

Artikel II

Het aanvullend recht bedoeld in regel 4.4, lid 1, sub e, is verschuldigd per 1 januari 2007.

Artikel III

Het toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en het Toepassingsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen worden ingetrokken.

Artikel IV

Dit reglement treedt in werking op dezelfde datum als het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit reglement vervangt het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top