Beginpagina Wijziging B5/2.2
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Wijziging B5/2.2

Wijziging B5/2.2

De eerste vijf volzinnen aanvangend met `Een vreemdeling, die dient...' en eindigend op `.. voor het verrichten van arbeid in loondienst is ingediend' komen te vervallen en worden vervangen door de volgende tekst:

`Een vreemdeling, die niet over een machtiging tot voorlopig verblijf dient te beschikken en die in Nederland wil gaan werken, vraagt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst aan bij de korpschef van het regionale politiekorps waaronder zijn woon- of verblijfplaats ressorteert.

In de periode, gelegen tussen verlening van een tewerkstellingsvergunning en de beslissing op de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning, is het de vreemdeling toegestaan de arbeid te verrichten waarvoor de tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Zolang geen beslissing op de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning is genomen, mag hij derhalve niet uit Nederland worden verwijderd. Hij verblijft dan immers rechtmatig in Nederland in de zin van artikel 8, aanhef en onder f, Vreemdelingenwet.

Indien de vreemdeling arbeid verricht zonder dat voor die arbeid een tewerkstellingsvergunning is verleend, kan dat ingevolge de artikelen 16, eerste lid, aanhef en onder f, en 18, eerste lid, aanhef en onder g, Vreemdelingenwet grond vormen een aanvraag voor verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of verlenging daarvan af te wijzen.'

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Bovenstaande wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk in een aanvulling op de Vreemdelingencirculaire 2000 worden verwerkt.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top