Beginpagina Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen

Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen

Artikel 21

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 22

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 23

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 24

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 25

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 26

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 27

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 28

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 29

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 30

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 31

1. Indien met betrekking tot personenauto en motorrijwielen die na 31 december 1992 worden geregistreerd vууr 1 januari 1993 bijzondere verbruiksbelasting van personenauto of bijzondere verbruiksbelasting van motorrijwielen op de voet van artikel 50 onderscheidenlijk van artikel 50a van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigd is geworden, wordt die belasting verrekend met de belasting van personenauto en motorrijwielen.

2. Met betrekking tot personenauto en motorrijwielen die vууr 1 januari 1993 zijn geregistreerd en die niet vууr die datum zijn ingevoerd of geleverd door de fabrikant in de zin van de artikelen 50, eerste lid, en 50a, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 zoals deze luidden op 31 december 1992, wordt de belasting verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik na 31 december 1992 met dat motorrijtuig in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

3. [Vervallen.]

4. Indien vууr 1 januari 1993 geregistreerde motorrijtuigen als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdelen a, b, c en d, en artikel 50a, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals die luidden op 31 december 1992, in een zodanige staat worden gebracht dat zij een personenauto of een motorrijwiel worden in de zin van artikel 50, onderscheidenlijk artikel 50a van de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals die luidden op 31 december 1992, is belasting van personenauto en motorrijwielen verschuldigd. De belasting is verschuldigd door degene op wiens naam het motorrijtuig is geregistreerd.

5. Met betrekking tot personenauto en motorrijwielen waarvoor bijzondere verbruiksbelasting van personenauto of bijzondere verbruiksbelasting van motorrijwielen is verschuldigd geworden en die na 31 december 1992 worden uitgevoerd in de zin van artikel 50, elfde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals dat luidde op 31 december 1992, blijven in afwijking van artikel 25, onderdeel B, na 31 december 1992 de artikelen 50, elfde lid, onderscheidenlijk artikel 50a, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing, zoals die luidde op 31 december 1992.

6. Met betrekking tot een personenauto die vууr 1 januari 1993 is geregistreerd en die blijkens een ingevolge de Wet personenvervoer 2000 geldige vergunning, dan wel vergunningbewijs, is bestemd om openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten, wordt, in afwijking van artikel 25, onderdeel B, teruggaaf verleend van de betaalde bijzondere verbruiksbelasting van personenauto op de voet van artikel 50, twaalfde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals dat luidde op 31 december 1992.

Artikel 32

1. Ondernemers die op 31 december 1992 in het bezit zijn van een aanwijzing op grond van artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968, juncto artikel 18a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (Stcrt. 1968, 169), dan wel zijn toegelaten tot de Algemene regeling versnelde afgifte kentekenbewijzen delen I, worden geacht op 1 januari 1993 in het bezit te zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de belasting van personenauto en motorrijwielen 1992.

2. De in het eerste lid bedoelde vergunningen zijn geldig tot aan het moment dat de inspecteur deze bij beschikking definitief vaststelt, wijzigt of intrekt, doch uiterlijk tot en met 31 december 1993.

Artikel 33

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 34

Bij ministeriлle regeling kunnen nadere, zo nodig van de bepalingen van deze wet afwijkende regels worden gesteld die tot 1 juli 1993 de overgang van de krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 geheven bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto en motorrijwielen naar de krachtens deze wet geheven belasting vergemakkelijken.

Artikel 35

Waar in deze wet de Wet op de belasting van personenauto en motorrijwielen 1992 is aangehaald met vermelding van het Staatsblad waarin die wet is geplaatst, wordt bij plaatsing van deze wet in het Staatsblad na 'Stb.' ingevoegd het nummer van het Staatsblad waarin de Wet op de belasting van personenauto en motorrijwielen 1992 is geplaatst.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top