De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 84

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot:

a. aanvragen en verzoeken die op grond van de hoofdstukken 4 tot en met 7 bij de Raad worden ingediend;

b. de bepaling van het tijdstip, waarop de overeenkomstig de hoofdstukken 4 tot en met 7 gedane aanvragen en verzoeken geacht worden bij de Raad te zijn ingediend en

c. het horen van belanghebbenden door de Raad.

Artikel 85

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, ter uitvoering van een besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, regels worden gesteld over de toelating van plantengroepen, die niet aan de vereisten van artikel 35 voldoen, alsmede over het in de handel brengen van teeltmateriaal, afkomstig van die plantengroepen.

Artikel 86

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 87

1. Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter implementatie van handelsrichtlijnen regels worden gesteld.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter implementatie van een bindende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en een derde land of een internationale organisatie die betrekking heeft op een onderwerp dat wordt bestreken door een handelsrichtlijn of -verordening.

4. Bij ministeriлle regeling kunnen voor een goede uitvoering van handelsverordeningen regels worden gesteld.

5. Bij ministeriлle regeling kunnen ter implementatie van gedelegeerde richtlijnen en gedelegeerde beschikkingen regels worden gesteld.

6. Bij de regels, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, kunnen:

a. taken worden opgedragen en bevoegdheden worden verleend aan Onze Minister, de Raad of een krachtens artikel 19 aangewezen keuringsinstelling;

b. voorschriften uit een handelsverordening worden aangewezen waarop door Onze Minister aangewezen ambtenaren of personen toezicht houden of die Onze Minister, de Raad of een krachtens artikel 19 aangewezen keuringsinstelling kunnen toepassen door besluiten te nemen.

Artikel 88

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan medewerking worden gevorderd van het bestuur van een productschap of bedrijfschap als bedoeld in artikel 66 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

2. Indien de van het bestuur van een bedrijfslichaam gevorderde medewerking bestaat uit het stellen van regels of nadere regels bij verordening, behoeft zodanige verordening de goedkeuring van Onze Minister. Krachtens de verordening genomen besluiten behoeven, voor zover zulks bij of krachtens algemene maatregel van bestuur is bepaald, de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 89

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren en de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen, werkzaam bij een krachtens artikel 19 aangewezen keuringsinstelling.

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top