Beginpagina Bijlage 12.
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Bijlage 12.

Bijlage 12.

Bijlage 12. , behorend bij artikel 3.25 Voorschrift Vreemdelingen

 
 

Bijlage 12a. Voorschrift Vreemdelingen 2000

Verklaring met betrekking tot de toelating van kennismigranten

De werkgever, (naam bedrijf of onderwijs/onderzoeksinstelling**),

** indien de werkgever de verklaring van toepassing wil verklaren op in Nederland gevestigde nevenvestigingen, dochterondernemingen of bij kantoren van het bedrijf of de onderwijsinstelling, dient de werkgever een lijst hiervan bij te voegen met opgave van naam, adres en contactpersoon. Van latere aanvullingen op deze bijlage dient de werkgever de IND schriftelijk in kennis te stellen.

vertegenwoordigd door ondergetekende, verklaart met betrekking tot de toelating en het verblijf van kennismigranten dat hij:

1. aan de vreemdeling die verblijf als kennismigrant bij de werkgever beoogt dan wel heeft, een brutosalaris betaalt ten minste ten hoogte van een bedrag dat jaarlijks door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld;

2. (uitsluitend van toepassing op onderwijs- en onderzoeksinstellingen) indien de vreemdeling die bij de werkgever, zijnde een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijk bekostigde of gesubsidieerde onderzoeksinstelling, werkzaam is of zal zijn als wetenschappelijk onderzoeker of arts in opleiding tot specialist, geen andere werkzaamheden dan als wetenschappelijk onderzoeker of arts in opleiding tot specialist laat verrichten;

3. (uitsluitend van toepassing op onderwijs- en onderzoeksinstellingen) in het geval van een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker in de aanstellings- of arbeidsovereenkomst de functieaanduiding en de functiecode zoals gedefinieerd in het in het universitair functieordeningssysteem (UFO) aangeeft dan wel, indien het universitair functieordeningssysteem niet gehanteerd wordt, de functieaanduiding en de van toepassing zijnde functiecode aangeeft en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) verzoekt om een conversietabel;

4. in het geval van een aanstelling als arts in opleiding tot specialist er zorg voor draagt dat de kennismigrant ingeschreven staat in het opleidingsregister van de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie;

5. er voor zorgt draagt dat, indien dit wettelijk verplicht is, de kennismigrant geregistreerd staat in het register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg en dat aan de voorwaarden die zijn verbonden aan deze registratie wordt voldaan;

6. er mee instemt dat de leges die verschuldigd zijn voor het afdoen van een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning of een verzoek om advies in verband met de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan de kennismigrant en aan diens gezinsleden, door de werkgever ten behoeve van de kennismigrant en diens gezinsleden per individuele aanvraag betaalbaar worden gesteld aan de IND door middel van automatische incasso en hiervoor gebruik maakt van een Nederlands bank- of gironummer;

7. zich verplicht tot goed werkgeverschap en dat hij daarvan in het verleden blijk heeft gegeven waartoe hij bij deze verklaring de volgende stukken zal overleggen aan het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie:

een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, niet ouder dan 30 dagen, verstrekt door de Kamer van Koophandel (indien van toepassing) dan wel een bewijs waaruit blijkt dat inschrijving in het Handelsregister niet verplicht is;

(indien van toepassing) een bewijs dat het een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijk bekostigd of gesubsidieerde onderzoeksinstelling betreft;

een verklaring betalingsgedrag afgegeven door de belastingdienst;

8. er zorg voor draagt dat de aanvraag om een verblijfsvergunning of een verzoek om advies in verband met de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf ten behoeve van een kennismigrant wordt ingediend door middel van het daartoe bestemde, volledig ingevulde formulier, voorzien van alle vereiste stukken;

9. indien de kennismigrant niet langer bij de werkgever werkzaam is, dan wel niet langer werkzaam is als kennismigrant, dan wel niet langer voldoet aan het salariscriterium voor verblijf als kennismigrant, daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na beлindiging van het dienstverband of wijziging van de functie, schriftelijk mededeling doet aan het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND te Rijswijk;

10. indien de werkgever een vreemdeling in dienst neemt die reeds in het bezit is van een verblijfsvergunning als kennismigrant, op een zo vroeg mogelijk moment doch uiterlijk twee weken vууr indiensttreding van de kennismigrant, het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie schriftelijk hiervan in kennis stelt en daartoe de arbeidsovereenkomst en een werkgeversverklaring overlegt;

11. zich er van bewust is dat, indien hij een vreemdeling arbeid laat verrichten als kennismigrant terwijl deze niet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant voldoet, hij strafbaar is op grond van artikel 1 onder 4e van de Wet op de economische delicten;

12. zich er van bewust is dat indien hij een vreemdeling arbeid laat verrichten als kennismigrant terwijl deze niet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant voldoet, ingevolge artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen de vreemdeling wordt vermoed ten minste zes maanden werkzaam te zijn tegen een beloning, tenminste gelijk aan het voor verblijf als kennismigrant vereiste brutoloon, en tegen een arbeidsduur die in de betreffende bedrijfstak gebruikelijk is;

13. er voor garant staat dat de vreemdeling voor wie de aanvraag voor verblijf als kennismigrant wordt ingediend, voldoet aan de algemene voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning en aan de specifieke voorwaarden voor verblijf als kennismigrant bij de werkgever;

14. er mee instemt dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de kennismigrant en diens gezinsleden, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis naar een plaats buiten Nederland waar de toelating van de vreemdeling en diens gezinsleden is gewaarborgd, en eventuele door de IND in dat kader te maken kosten, op hem verhaald kunnen worden in het geval hij niet heeft voldaan aan de in artikel 9 van deze verklaring neergelegde verplichting tot afmelding;

15. er mee in stemt dat indien de kennismigrant een uitkering krachtens de Wet werk en bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de kennismigrant zijn gemaakt, op hem kunnen worden verhaald in het geval hij niet heeft voldaan aan de in artikel 9 van deze verklaring neergelegde verplichting tot afmelding.

Onderteken de verklaring op pagina 2

Blz 2

Gegevens werkgever

Naam

Vestigingsadres (straat) (nummer)

Postcode Plaats

Telefoon Fax

Belastingdienst-nummer

Registratienummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Giro/banknummer (ten behoeve van automatische incasso)*

* Indien adresgegevens afwijkend

Straat Nummer

Postcode Plaats

Contactpersoon bij werkgever

Naam

Correspondentieadres

Postcode Plaats

Telefoon Fax

E-mail

Blz 3

Overige contactpersonen bij werkgever

1.

2.

3.

4.

5.

1. Telefoon Fax E-mail

2. Telefoon Fax E-mail

3. Telefoon Fax E-mail

4. Telefoon Fax E-mail

5. Telefoon Fax E-mail

Gegevens advocatenkantoor/bemiddelende instantie

Naam

Correspondentieadres

Postcode Plaats

Naam contactpersoon

Telefoon Fax

E-mail

Overige contactpersonen bij advocatenkantoor/bemiddelende instantie

1.

2.

3.

4.

5.

Telefoon Fax E-mail

2. Telefoon Fax E-mail

3. Telefoon Fax E-mail

4. Telefoon Fax E-mail

5. Telefoon Fax E-mail

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top