Beginpagina Slotakte
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Slotakte

Slotakte

Bij de ondertekening van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke binnengrenzen hebben de Overeenkomstsluitende Partijen onderstaande verklaringen aangenomen:

1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 139

De ondertekenende Staten informeren elkaar reeds vууr de inwerkingtreding van de Overeenkomst omtrent alle omstandigheden die voor de door de Overeenkomst bestreken materie en de inwerkingstelling relevant zijn.

De Overeenkomst wordt niet in werking gesteld dan nadat aan de voorwaarden voor toepassing van de Overeenkomst in de ondertekenende Staten is voldaan en de controles aan de buitengrenzen effectief zijn.

2. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 4

De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe al het nodige te doen om deze termijn gelijktijdig na te leven en te vermijden dat veiligheidsleemten ontstaan. Vууr 31 december 1992 zal in het Uitvoerend Comité worden nagegaan in welke mate voortgang zal zijn gemaakt. Het Koninkrijk der Nederlanden attendeert erop dat voor een bepaalde luchthaven moeilijkheden met betrekking tot het naleven van deze termijn niet mogen worden uitgesloten, zonder dat hieruit veiligheidsleemten ontstaan. De overige Partijen zullen hiermee rekening houden, zonder dat hieruit moeilijkheden voor de interne markt mogen voortvloeien.

In geval van moeilijkheden zal het Uitvoerend Comité de beste mogelijkheden voor gelijktijdige toepassing van deze maatregelen in de luchthavens aan een onderzoek onderwerpen.

3. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 71, lid 2

Voor zover een Overeenkomstsluitende Partij in het kader van haar nationale beleid inzake de voorkoming en behandeling van verslaving aan verdovende middelen en psychotrope stoffen afwijkt van het in artikel 71, lid 2, neergelegde beginsel, nemen alle Overeenkomstsluitende Partijen de noodzakelijke strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen teneinde de illegale in- en uitvoer van die middelen en stoffen in het bijzonder naar het grondgebied van de overige Overeenkomstsluitende Partijen tegen te gaan.

4. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 121

Overeenkomstig het Gemeenschapsrecht zien de Overeenkomstsluitende Partijen af van de door het Gemeenschapsrecht voorgeschreven fytosanitaire controles en certificaten voor de planten en plantaardige produkten die:

a. onder nummer 1 zijn opgesomd, dan wel

b. onder nummers 2 tot en met 6 zijn opgesomd en van oorsprong uit een der Overeenkomstsluitende Partijen zijn.

1. Snijbloemen en plantedelen voor sierdoeleinden van:
Castanea
Chrysanthemum
Dendranthema
Dianthus
Gladiolus
Gypsophila
Prunus
Quercus
Rosa
Salix
Syringa
Vitis

2. Verse vruchten van:
Citrus
Cydonia
Malus
Prunus
Pyrus

3. Hout van:
Castanea
Quercus

4. Groeimedium als zodanig, geheel of gedeeltelijk bestaande uit grond of vaste organische stoffen zoals plantedelen, turf of schors bevattende humus, doch niet uitsluitend bestaande uit turf.

5. Zaaizaad

6. Levende planten zoals hierna vermeld en voorkomende onder de hierna vermelde GN-code van de douanenomenclatuur, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 7 september 1987.

GN-code

Omschrijving

0601 20 30

Bollen, bloembollen, knollen, wortelknollen en wortelstokken, in blad of in bloei: orchideeлn, hyacinten, narcissen, tulpen

0601 20 90

Bollen, bloembollen, knollen, wortelknollen en wortelstokken, in blad of in bloei: andere

0602 30 10

Rododendron simsii (Azalea indica)

0602 99 51

Planten voor open grond: vaste planten

0602 99 59

Planten voor open grond: andere

0602 99 91

Kamerplanten: bloeiende planten in knop of bloem; met uitzondering van cactussen

0602 99 99

Kamerplanten: andere

5. Gemeenschappelijke verklaring inzake nationaal asielbeleid

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen een inventaris opmaken van het nationale beleid inzake het asielrecht met het oog op het streven naar harmonisatie.

6. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 132

De Overeenkomstsluitende Partijen informeren hun nationale Parlementen over de uitvoering van deze Overeenkomst.

GEDAAN te Schengen, op negentien juni negentienhonderdnegentig, in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle Overeenkomstsluitende Partijen toezendt.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top