Beginpagina Artikel 2
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Artikel 2

Artikel 2

1. Onverminderd het in artikel 1 bepaalde blijft het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 in stand tot uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de Wet. De Commissie voor Fusieaangelegenheden blijft tot dat tijdstip belast met het toezicht op gedragingen ter zake van openbare biedingen die ingevolge artikel III van de Wet obe niet vallen onder artikel 6a, eerste en derde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

2. Met het toezicht op andere fusiezaken dan de in het vorige lid van dit artikel genoemde, welke op de voet van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 vууr de datum van inwerkingtreding van het SER- besluit Fusiegedragsregels 2000 ter kennis van de Commissie zijn gebracht blijft de Commissie belast tot uiterlijk 5 maart 2002.

De alsdan nog niet afgesloten zaken worden per die datum ter afhandeling overgedragen aan het secretariaat van de raad of, voor zoveel nodig, aan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels bedoeld in artikel 9 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top