Beginpagina TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN

TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN

De Regeringen van het Koninkrijk Belgiл, van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Republiek, van het Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden,

hierna genoemd de Partijen,

zich ervan bewust dat de steeds hechtere banden tussen de volkeren van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen hun uitdrukking moeten vinden in het vrij overschrijden van de binnengrenzen door alle onderdanen van de Lid-Staten, alsmede in het vrije verkeer van goederen en diensten,

ernaar strevend de solidariteit tussen hun volkeren te versterken door de belemmeringen voor het vrije verkeer aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op te heffen,

overwegende de vooruitgang die in het kader van de Europese Gemeenschappen reeds is geboekt bij de totstandkoming van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten,

geleid door de wens te bereiken, dat de controles aan de gemeenschappelijke grenzen op het verkeer van onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden opgeheven en het verkeer van goederen en diensten wordt vergemakkelijkt,

overwegende dat de toepassing van onderhavig Akkoord wetgevende maatregelen kan vereisen die zullen moeten worden voorgelegd aan de nationale Parlementen overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van de ondertekenende Staten,

gelet op de Verklaring van de Europese Raad van Fontainebleau van 25-26 juni 1984 betreffende de afschaffing aan de binnengrenzen van de politie- en douaneformaliteiten voor het verkeer van personen en goederen,

gelet op de te Saarbrьcken op 13 juli 1984 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek gesloten Overeenkomst,

gelet op de besluiten welke de Ministers van Vervoer van de Benelux-Staten en van de Bondsrepubliek Duitsland tijdens hun bijeenkomst te Neustadt/Aisch op 31 mei 1984 hebben genomen,

gelet op het aan de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek aangeboden Memorandum van de Regeringen van de Benelux Economische Unie van 12 december 1984,

zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN

Artikel 1

Tussen het tijdstip waarop dit Akkoord in werking treedt en het tijdstip waarop alle controles zullen zijn afgeschaft, worden de formaliteiten aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Oostenrijk, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Portugese Republiek voor de onderdanen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen onder de hieronder vastgestelde voorwaarden vervuld.

Artikel 2

Op het gebied van het personenverkeer oefenen de politie- en douane-autoriteiten, met ingang van 15 juni 1985, in beginsel slechts visuele controle uit op personenvoertuigen die de gemeenschappelijke grens met beperkte snelheid overschrijden, zonder deze tot staan te brengen.

Zij kunnen evenwel steekproefsgewijs tot verdergaande controles overgaan. Deze dienen zo mogelijk buiten de rijstrook te worden verricht, zodat het overige grensoverschrijdende verkeer niet wordt gehinderd.

Artikel 3

Ter vergemakkelijking van de visuele controle kunnen de onderdanen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen die met een motorvoertuig een gemeenschappelijke grens willen overschrijden, achter de voorruit van dat voertuig een groene schijf tonen met een doorsnede van ten minste 8 centimeter. Met deze schijf wordt aangegeven dat zij aan de voorschriften terzake van het grensverkeer voldoen, niet meer goederen vervoeren dan de hoeveelheid die belastingvrij is toegestaan en de valutabepalingen naleven.

Artikel 4

De Partijen streven ernaar om het oponthoud aan de gemeenschappelijke grenzen verband houdende met de controle op het beroepsvervoer van personen over de weg, tot een minimum te beperken.

Zij zullen naar oplossingen zoeken waarmee vууr 1 januari 1986 aan de gemeenschappelijke grenzen kan worden afgezien van systematische controle op het ritblad en de vervoervergunningen voor het beroepsvervoer van personen over de weg.

Artikel 5

Vууr 1 januari 1986 worden aan de samengevoegde nationale controleposten, voor zover dit in de praktijk niet reeds het geval is en de infrastructuur dit toelaat, gezamenlijke controles ingesteld. In een later stadium zal worden nagegaan of, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, instelling van gezamenlijke controles aan andere grensposten mogelijk is.

Artikel 6

Onverminderd de toepassing van verdergaande regelingen tussen de Partijen treffen deze de nodige maatregelen tot vereenvoudiging van het verkeer van onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen die woonachtig zijn in langs de gemeenschappelijke grenzen gelegen gemeenten, ten einde hen in staat te stellen de grens te passeren buiten de erkende grensovergangen en buiten de openingsuren van de controleposten.

Deze faciliteiten gelden slechts voor zover betrokkenen niet meer goederen vervoeren dan de hoeveelheid die belastingvrij is toegestaan en de valutabepalingen naleven.

Artikel 7

De Partijen streven ernaar het visumbeleid van ieder hunner op zo kort mogelijke termijn nader tot elkaar te brengen, ten einde de negatieve gevolgen die de versoepeling van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen kan hebben voor de immigratie en de veiligheid, te vermijden. Zij treffen, zo mogelijk vууr 1 januari 1986, de nodige maatregelen voor de onderlinge aanpassing van hun procedure inzake de visumverlening en de toelating tot hun grondgebied, rekening houdend met de noodzaak het gehele grondgebied van de vijf Staten te beschermen tegen illegale immigratie en tegen activiteiten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Artikel 8

Met het oog op de versoepeling van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen en in verband met de belangrijke verschillen tussen de wetgevingen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Oostenrijk, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Portugese Republiek verbinden de Partijen zich ertoe op hun grondgebied de illegale handel in verdovende middelen met kracht te bestrijden en hun acties dienaangaande op efficiлnte wijze te coцrdineren.

Artikel 9

De Partijen versterken de samenwerking tussen hun douane- en politie-autoriteiten, met name op het gebied van de misdaadbestrijding, in het bijzonder de illegale handel in verdovende middelen en wapens, van illegale binnenkomst en illegaal verblijf van personen, van belasting- en douanefraude en van smokkel. Daartoe streven de Partijen, met inachtneming van hun nationale wetgevingen, ernaar de uitwisseling van informatie te verbeteren en het uitwisselen van gegevens, die voor de overige Partijen bij de misdaadbestrijding van nut kunnen zijn, te versterken.

De Partijen versterken in het kader van de bestaande wetgeving van ieder hunner de wederzijdse bijstand bij de bestrijding van onregelmatig kapitaalverkeer.

Artikel 10

Met het oog op de toepassing van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 bedoelde samenwerking zullen de bevoegde autoriteiten van de Partijen op geregelde tijdstippen bijeenkomen.

Artikel 11

Op het gebied van het grensoverschrijdende goederenvervoer over de weg zien de Partijen met ingang van 1 juli 1985 af van het systematisch verrichten aan de gemeenschappelijke grenzen van de navolgende controles:

- de controle op de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) nr. 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en AETR);

- de controle op de afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen; deze maatregel vormt geen beletsel voor het in gebruik nemen van automatische weegsystemen voor een steekproefsgewijze gewichtscontrole;

- de controles op de technische toestand van de voertuigen.

Ter voorkoming van dubbele controles in het binnenland van de Partijen zullen maatregelen worden getroffen.

Artikel 12

Met ingang van 1 juli 1985 wordt de controle op de documenten, waaruit blijkt dat het gaat om vervoer buiten vergunning gesteld of buiten contingent in toepassing van communautaire of bilaterale bepalingen, aan de gemeenschappelijke grenzen door een steekproefsgewijze controle vervangen. Op de voertuigen, die vervoer verrichten als bedoeld in deze stelsels, dient bij grensoverschrijding een optisch symbool te worden aangebracht. De bevoegde autoriteiten der Partijen stellen in onderling akkoord de technische kenmerken van dit symbool vast.

Artikel 13

De Partijen streven ernaar vууr 1 januari 1986 de onderling voor het grensoverschrijdende verkeer geldende vergunningstelsels inzake beroepsvervoer over de weg te harmoniseren met het oogmerk van vereenvoudiging, versoepeling, en de mogelijkheid de ritvergunningen te vervangen door termijnvergunningen met visuele controle bij overschrijding van de gemeenschappelijke grenzen.

De wijze waarop de ritvergunningen in termijnvergunningen worden omgezet zal bilateraal worden overeengekomen, met inachtneming van de behoefte aan goederenvervoer over de weg van de betrokken landen.

Artikel 14

De Partijen streven naar oplossingen waarmee het oponthoud aan de gemeenschappelijke grenzen in verband met het vervullen van de grensformaliteiten bij het spoorwegvervoer kan worden beperkt.

Artikel 15

De Partijen bevelen hun respectieve spoorwegmaatschappijen aan:

- de technische exploitatie zodanig aan te passen, dat het grensoponthoud tot een minimum wordt beperkt;

- alles in het werk te stellen om op bepaalde, door de spoorwegmaatschappijen zelf te omschrijven, soorten goederenvervoer per spoor een speciaal vervoersysteem toe te passen, waardoor een vlotte grensoverschrijding met zo weinig mogelijk tijdverlies tot stand komt (goederentreinen met verkorte stoptijd aan de grenzen).

Artikel 16

De Partijen harmoniseren de openingsdata en -uren van de douaneposten aan de gemeenschappelijke grenzen voor het vervoer langs de binnenwateren.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top