Beginpagina Bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen

Bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen

Artikel 1

Voor de overtredingen genoemd in tabel 1 en tabel 2, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van Hoofdstuk VII B van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:

Tariefnummer:

Bedrag (vast tarief):

1.

€453

2.

€ 907

3.

€ 5445

4.

€ 21781

5.

€87125

Artikel 2

1. Indien een boete wordt opgelegd voor overtreding van een bepaling als genoemd in tabel 1, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar eigen vermogen onderscheidenlijk beheerd vermogen van toepassing, met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen onderscheidenlijk beheerd vermogen van minder dan € 455.000; Factor 1;

Categorie II: beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen onderscheidenlijk een beheerd vermogen van ten minste € 455.000 maar minder dan € 4.500.000; Factor 2;

Categorie III: beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen onderscheidenlijk een beheerd vermogen van ten minste € 4.500.000 maar minder dan € 45.000.000; Factor 3;

Categorie IV: beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen onderscheidenlijk een beheerd vermogen van ten minste € 45.000.000 maar minder dan € 450.000.000; Factor 4;

Categorie V: beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen onderscheidenlijk een beheerd vermogen van ten minste € 450.000.000; Factor 5.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar eigen vermogen onderscheidenlijk beheerd vermogen, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de gegevens omtrent het vermogen niet aan de toezichthouder beschikbaar zijn gesteld, kan hij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Artikel 3

Op grond van artikel 33f, tweede lid, behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd, indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of2 is vastgesteld.

Tabel 1

Overtredingen van voorschriften, gesteld bij artikel:

Tariefnummer

8

3

10

4

11, eerste lid

4

12a

3

13, eerste lid

1

13, derde lid

1

13b, eerste lid

1

13b, vijfde lid

1

14, tweede lid

3

14a, tweede lid

3

16, derde lid

4

16, vierde lid

4

17a, eerste lid

1

17a, tweede lid

1

17a, derde lid

3

17a, vierde lid

3

17a, zesde lid

3

17a, zevende lid

3

17a, achtste lid

4

17b, tweede lid

3

17c, tweede lid

3

17c, derde lid

4

21, derde lid

4

21, zesde lid, onder a

4

22

5

23

2

Tabel 2

Overtreding van voorschriften, gesteld bij artikel:

Tariefnummer

4, eerste lid

5

4, tweede lid

5

12, vijfde lid

3

12, zesde lid

3

19, tweede lid

3

19, derde lid, voor zo ver het betreft het voorschrift van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en het voorschrift inzage te verlenen in zakelijke gegevens en bescheiden

3

20, eerste lid

3

20, tweede lid

4

22a, tweede lid

3

22a, derde lid

3

22a, vierde lid

3

27b, tweede lid

3

27c, tweede lid

3

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top