Beginpagina Hoofdstuk 4. Op te nemen gegevens
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 4. Op te nemen gegevens

Hoofdstuk 4. Op te nemen gegevens

§ 1. Algemene gegevens

Artikel 9

1. Een wijziging van hetgeen in het handelsregister is opgenomen, wordt opgegeven met vermelding van de datum waarop de wijziging is ingegaan.

2. De kamer vermeldt zo mogelijk de datum waarop de wijziging is ingegaan indien tot wijziging wordt besloten op grond van de artikelen 34 tot en met 36 van de wet.

3. In het handelsregister wordt, indien een gegeven geen derdenwerking heeft ingevolge artikel 50, een aantekening opgenomen dat het gegeven geen derdenwerking heeft.

Artikel 10

In het handelsregister worden indien degene aan wie een onderneming toebehoort is ingeschreven in een buitenlands register voor ondernemingen, opgenomen, het registratienummer uit dat register, de naam van het register en de plaats en het land waar het register gehouden wordt.

§ 2. Algemene gegevens van de onderneming

Artikel 11

In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen:

a. het aantal werkzame personen, onderverdeeld naar vestiging, op de eerste werkdag na 30 april van enig kalenderjaar;

b. een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten.

Artikel 12

1. Indien een onderneming ййn of meer gevolmachtigde handelsagenten heeft die in Nederland werkzaam zijn, dan worden hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht in het handelsregister opgenomen.

2. In het handelsregister kunnen gegevens over overige gevolmachtigden van een onderneming worden opgenomen. In dat geval worden hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht opgenomen.

Artikel 13

In het handelsregister worden over een onderneming die toebehoort aan een rechtspersoon in oprichting opgenomen, de persoonlijke gegevens van ieder die handelt namens deze rechtspersoon in oprichting.

§ 3. Algemene gegevens van een rechtspersoon

Artikel 14

In het handelsregister kunnen gegevens over gevolmachtigden van een rechtspersoon worden opgenomen. In dat geval worden hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht opgenomen.

Artikel 15

1. In het handelsregister worden over een rechtspersoon opgenomen:

a. een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten;

b. het postadres.

2. In het handelsregister worden over een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort en die geen vestiging heeft, opgenomen:

a. het bezoekadres;

b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres.

§ 4. Specifieke gegevens afhankelijk van de rechtsvorm

§ 4.1. Eenmanszaak

Artikel 16

In het handelsregister worden indien een onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon de handtekening en de geslachtsaanduiding van deze persoon opgenomen.

§ 4.2. Vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap en rederij

Artikel 17

In het handelsregister worden over een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap opgenomen:

a. van iedere maat of niet-commanditaire vennoot, de datum van zijn toetreding en uittreding en

1В° indien deze een natuurlijk persoon is, de geslachtsaanduiding en de handtekening;

2В° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar Nederlands recht is, het bezoekadres;

3В° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar buitenlands recht is, het bezoekadres, het nummer waaronder de rechtspersoon of vennootschap in het buitenlandse register is ingeschreven, de naam van dat register en de plaats en het land waar het register wordt gehouden;

b. de duur waarvoor de vennootschap of maatschap is aangegaan.

Artikel 18

In het handelsregister worden over een commanditaire vennootschap, naast de gegevens van artikel 17, opgenomen:

a. het aantal commanditaire vennoten;

b. het geldbedrag en de waarde van de goederen die de commanditaire vennoten gezamenlijk aan de vennootschap ter beschikking hebben gesteld of overeengekomen zijn ter beschikking te zullen stellen.

Artikel 19

In het handelsregister wordt voorts over een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap opgenomen al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden.

Artikel 20

In het handelsregister worden over een rederij opgenomen:

a. van ieder lid van de rederij, de datum van zijn toetreding en uittreding en

1В° indien deze een natuurlijk persoon is, de geslachtsaanduiding en de handtekening;

2В° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar Nederlands recht is, het bezoekadres;

3В° indien deze een rechtspersoon of vennootschap naar buitenlands recht is, het bezoekadres, het nummer waaronder de rechtspersoon of vennootschap in het buitenlandse register is ingeschreven, de naam van dat register en de plaats en het land waar het register wordt gehouden;

b. de persoonlijke gegevens van de boekhouder, de datum waarop hij bij de rederij als zodanig in en uit functie is getreden;

c. de bevoegdheid van de boekhouder om de rederij te vertegenwoordigen.

§ 4.3. Rechtspersonen, Vennootschappen en het Europees economisch samenwerkingsverband

§ 4.3.1. [Gereserveerd]

Artikel 21. [Gereserveerd]

§ 4.3.2. NV, BV, Europese NV en Europese Coцperatieve Vennootschap

Artikel 22

1. In het handelsregister worden over een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een Europese naamloze vennootschap of een Europese coцperatieve vennootschap opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, van ieder lid van het besturend orgaan, of van ieder lid van het leidinggevende orgaan, de datum waarop hij bij de vennootschap als zodanig in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen en de inhoud van de bevoegdheid;

c. het maatschappelijke kapitaal en het bedrag van het geplaatste kapitaal en van het gestorte deel daarvan, onderverdeeld naar soort indien er verschillende soorten aandelen zijn;

d. indien niet-volgestorte aandelen zijn uitgegeven, de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houders van zulke aandelen, met vermelding van het aandelenbezit van iedere houder en van het daarop gestorte bedrag;

e. de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld;

f. indien zulks het geval is, dat de statuten van de vennootschap beantwoorden aan de artikelen 158 tot en met 161 en 164 of de artikelen 268 tot en met 271 en 274 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien een vennootschap als bedoeld in het eerste lid een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is, wordt het bedrag opgegeven van het ingeschreven kapitaal op de eerste werkdag na 30 april. Tussentijds kunnen in het handelsregister wijzigingen van het ingeschreven kapitaal worden opgegeven.

§ 4.3.3. Europees economisch samenwerkingsverband

Artikel 23

1. In het handelsregister worden over een Europees economisch samenwerkingsverband opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, en of hij bevoegd is het samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

b. indien een beding is gemaakt als bedoeld in artikel 26, tweede lid, tweede alinea, van verordening 2137/85, de inhoud van dat beding;

c. indien een bestuurder niet een natuurlijke persoon is, de persoonlijke gegevens van een ieder die als vertegenwoordiger in de zin van artikel 19, tweede lid, van verordening 2137/85 is aangewezen en de datum waarop hij als vertegenwoordiger is aangewezen.

2. Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsovereenkomst in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

§ 4.3.4. Niet-Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen

Artikel 24

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, opgericht naar het recht van een andere staat dan Nederland en die staat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zijn de artikelen 15, 22 en 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister wordt over een vennootschap als bedoeld in het eerste lid opgenomen, de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, de datum waarop hij in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de vennootschap alleen of handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen, de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere vergelijkbare gevolmachtigde, zijn functie en de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden en de inhoud van zijn volmacht.

4. Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

5. Bij het handelsregister wordt telkens het meest recente exemplaar van de boekhoudbescheiden van de vennootschap gedeponeerd, voor zover en in de vorm waarin de vennootschap deze in het land van haar statutaire zetel openbaar moet maken, in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

Artikel 25

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap opgericht naar het recht van een staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een vennootschap als bedoeld in richtlijn 68/151/EEG, zijn de artikelen 15, 22 en 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister worden over een vennootschap als bedoeld in het eerste lid opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap, de datum waarop hij bij de vennootschap als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van zijn bevoegdheid;

b. onder het recht van welk land de vennootschap valt.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen:

a. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het post- en bezoekadres van de hoofdvestiging van de onderneming;

b. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere vergelijkbare gevolmachtigde, zijn functie en de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden, en de inhoud van zijn volmacht;

c. het bedrag van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op de eerste werkdag na 30 april van de vennootschap.

4. In aanvulling op de opgave, bedoeld in het derde lid, onder c, kunnen in het handelsregister tussentijds wijzigingen van het ingeschreven kapitaal worden opgegeven.

5. Artikel 24, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26

1. Indien een in Nederland gevestigde onderneming of een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten Nederland gevestigde onderneming toebehoort aan een vennootschap of rechtspersoon opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland, niet zijnde een vennootschap als bedoeld in de artikelen 24 en 25, zijn de artikelen 15 en 18 tot en met 23 niet van toepassing.

2. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde vennootschap of rechtspersoon opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere vennoot, bestuurder en commissaris van de vennootschap of rechtspersoon, de datum waarop hij bij de vennootschap of rechtspersoon als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de vennootschap of rechtspersoon alleen of gezamenlijk met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van zijn bevoegdheid;

b. onder het recht van welk land de vennootschap of rechtspersoon valt.

3. In het handelsregister worden over de in het eerste lid bedoelde onderneming of nevenvestiging opgenomen:

a. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten Nederland is gelegen, het post- en bezoekadres van de hoofdvestiging van de onderneming en hetgeen ingevolge de wetgeving van het desbetreffende land omtrent de onderneming in het register aldaar wordt opgenomen of op andere wijze wordt openbaar gemaakt;

b. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de hoofdnederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie, de datum waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in en uit functie is getreden en de inhoud van zijn volmacht.

4. Artikel 24, vierde lid, voor zover het een rechtspersoon betreft, en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27

1. In geval van wijziging van de oprichtingsovereenkomst van een Europees economisch samenwerkingsverband en van de statuten van een rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 24 tot en met 26 wordt gedeponeerd:

a. een authentiek afschrift van de notariлle akte die van de wijziging is opgemaakt of, indien van de wijziging geen notariлle akte is opgemaakt, een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de wijziging;

b. een doorlopende tekst van de oprichtingsovereenkomst en van de statuten zoals die tengevolge van de aangebrachte wijziging luiden.

2. Deze bescheiden zijn in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

§ 4.3.5. Vereniging, coцperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting

Artikel 28

1. In het handelsregister worden over een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coцperatie of onderlinge waarborgmaatschappij opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de datum waarop hij in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid.

2. In het handelsregister wordt opgenomen dat de statuten van een coцperatie of onderlinge waarborgmaatschappij beantwoorden aan de artikelen 63f tot en met 63j van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zulks het geval is.

3. Indien een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid in het handelsregister wordt ingeschreven, worden de gegevens bedoeld in het eerste lid in het handelsregister opgenomen.

Artikel 29

In het handelsregister worden over een stichting opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en ieder lid van het toezichthoudend orgaan en de datum waarop hij bij de stichting als zodanig in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid.

§ 4.3.6. Vereniging van eigenaars

Artikel 30

In het handelsregister worden over een vereniging van eigenaars opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, en de inhoud van zijn bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen.

b. een authentiek afschrift van de notariлle akte, dan wel een authentiek uittreksel van de notariлle akte bevattende de statuten;

c. een authentiek afschrift van de notariлle akte van wijziging en de gewijzigde statuten.

§ 4.3.7. Kerkgenootschap

Artikel 31

1. In het handelsregister wordt over een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken als bedoeld in artikel 6, derde lid van de wet opgenomen:

a. het post- en bezoekadres;

b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres.

2. In het handelsregister worden over een kerkgenootschap, als bedoeld in artikel 8, eerste dan wel tweede lid, opgenomen:

a. het post- en bezoekadres;

b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

3. Als gegevens, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de wet worden voor kerkgenootschappen en lichamen, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen:

a. de statutaire zetel, bedoeld in artikel 12, onderdeel c, van de wet;

b. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 12, onderdeel d, van de wet;

c. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de wet;

d. de gegevens, bedoeld in artikel 13, onderdeel c, en artikel 14 van de wet.

4. In het handelsregister kunnen over een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen:

a. de naam;

b. het post- en bezoekadres;

c. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

d. de gegevens, genoemd in het derde lid.

§ 4.3.8. Overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Artikel 32

In het handelsregister worden over overige privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van ieder lid van het besturend en toezichthoudend orgaan en de datum waarop hij in en uit functie is getreden, of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen en de inhoud van deze bevoegdheid;

b. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten of reglementen bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, en de inhoud van de bevoegdheid;

c. de oprichtingsakte of statuten, waaruit de rechtspersoonlijkheid blijkt.

§ 4.3.9. Publiekrechtelijke rechtspersoon

Artikel 33

Als gegevens als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de wet, worden voor publiekrechtelijke rechtspersonen aangewezen:

a. de statutaire zetel, bedoeld in artikel 12, onderdeel c, van de wet;

b. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 12, onderdeel d, of artikel 13, onderdeel b, van de wet.

Artikel 34

In het handelsregister worden over een onderneming die toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon opgenomen, de naam van iedere bestuurder en ieder lid van het toezichthoudend orgaan, of hij bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen en de inhoud van deze bevoegdheid.

§ 5. Vestiging

Artikel 35

In het handelsregister worden over een vestiging opgenomen:

a. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

b. een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten.

§ 6. Bijzondere gegevens

Artikel 36

1. Indien een minderjarige, aan wie een onderneming toebehoort, die niet-commanditair vennoot of lid van een rederij is, handlichting heeft verkregen, worden in het handelsregister opgenomen, de datum waarop de handlichting is verkregen en de bevoegdheden die de minderjarige daarbij zijn toegekend.

2. Bij de opgave ter inschrijving wordt de datum van uitgave en het nummer van de Staatscourant overgelegd waarin de rechterlijke beschikking inzake de handlichting is openbaar gemaakt, of een authentiek afschrift van de beschikking met vermelding van de dagtekening en het nummer van die Staatscourant.

Artikel 37

In geval van onderbewindstelling als bedoeld in titel 18 of titel 19 van Boek 1 of titel 5, afdeling 7, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 8, onder b, of 29, eerste lid, onder b, van de Wet op de economische delicten van een onderneming, een aandeel in een vennootschap of in een rederij worden in het handelsregister opgenomen:

a. de persoonlijke gegevens van de bewindvoerder en de datum waarop hij in en uit functie is getreden;

b. de rechterlijke beslissingen inzake zijn bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 437, tweede lid, en 441, tweede lid, onderdeel f, en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

c. de omstandigheid of het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende, in het belang van een ander dan de rechthebbende, dan wel zowel in het belang van de rechthebbende als een of meer anderen of in een gemeenschappelijk belang zoals bedoeld in artikel 167 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek, de bevoegdheden van de bewindvoerder zoals geregeld in de uiterste wil overeenkomstig artikel 171 lid 1 en de rechterlijke beslissing inzake de bevoegdheid van de bewindvoerder als bedoeld in artikel 171 lid 2 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek;

d. de aanvang en het einde van het bewind.

Artikel 38

In geval van curatele van degene aan wie een onderneming toebehoort, van een vennoot of lid van een rederij, worden in het handelsregister opgenomen alle aankondigingen die krachtens artikel 390 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in de Staatscourant worden opgenomen.

Artikel 39

In het handelsregister worden opgenomen:

a. de rechterlijke uitspraak houdende faillietverklaring, verlening van surseance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen betreffende degene die als eigenaar van een onderneming, als vennoot of als lid van een rederij in het handelsregister is ingeschreven of betreffende een ingeschreven rechtspersoon;

b. de vernietiging van een zodanige uitspraak;

c. het einde van het faillissement, de surseance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

d. in geval van faillietverklaring, verlening van surseance van betaling of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen: de naam en het adres van de rechter-commissaris, en van de curator of de bewindvoerder.

Artikel 40

1. In het handelsregister wordt de ontbinding van een vennootschap of rechtspersoon opgenomen, onder vermelding van datum van de ontbinding, de persoonlijke gegevens, de bevoegdheid van ieder der vereffenaars en de datum waarop hij vereffenaar is geworden.

2. Indien de ontbinding een vennootschap betreft als bedoeld in artikel 24 worden in het handelsregister opgenomen de bevoegdheden van de vereffenaars, indien die in het land waar de vennootschap is gevestigd openbaar gemaakt moeten worden. Indien de ontbinding een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 25 en 26 betreft, worden mede opgenomen de bevoegdheden van de vereffenaars.

3. De voltooiing van de vereffening van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 24, 25 en 26, wordt in het handelsregister opgenomen.

Artikel 41

Alle aankondigingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in de Staatscourant worden opgenomen, worden tevens opgenomen in het handelsregister.

§ 7. Ondersteunende gegevens

Artikel 42

In het handelsregister worden over de melding en het onderzoek alle gegevens opgenomen die de kamer die het onderzoek heeft verricht noodzakelijk acht voor het functioneren van het register.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top