Beginpagina Hoofdstuk 2. Het handelsregister
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 2. Het handelsregister

Hoofdstuk 2. Het handelsregister

§ 2.1. Instellen handelsregister

Artikel 2

Er is een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen:

a. ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer;

b. voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

c. voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiлnt functioneren van de overheid.

Artikel 3

1. Het handelsregister wordt gehouden door de kamers.

2. Ten aanzien van verwerkingen ten behoeve van het handelsregister zijn de kamers verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. De kamers kunnen met machtiging van Onze Minister werkzaamheden laten verrichten door een bewerker die voldoet aan eisen omtrent de deugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden, de beveiliging van de gegevensbestanden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

4. De kamers werken samen ter bevordering van de uniforme uitvoering van deze wet.

Artikel 4

1. Onze Minister stelt bij ministeriлle regeling een systeembeschrijving vast. De systeembeschrijving geeft de inrichting en werking van het handelsregister aan.

2. De kamers dragen in onderling overleg zorg voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van het handelsregister.

3. Onze Minister kan bij ministeriлle regeling regels stellen ter bevordering van de uniforme toepassing van deze wet door de kamers.

4. De regeling kan onder meer inhouden dat voor daarbij aangegeven onderwerpen de kamers in onderling overleg op een daarbij te bepalen wijze zorgdragen voor een uniforme toepassing van de wet.

§ 2.2. Inhoud handelsregister

Artikel 5

In het handelsregister worden de volgende ondernemingen ingeschreven:

a. een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een maatschap, een rederij, een coцperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een vereniging, een stichting, een kerkgenootschap of een publiekrechtelijke rechtspersoon;

b. een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een natuurlijke persoon;

c. een onderneming die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap, een Europese coцperatieve vennootschap, een Europese commanditaire vennootschap of een Europees economisch samenwerkingverband die volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft;

d. een onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of een nevenvestiging in Nederland heeft;

e. een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een ander dan genoemd in onderdeel a tot en met d.

Artikel 6

1. In het handelsregister worden de volgende rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben ingeschreven:

a. een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een Europese naamloze vennootschap, een Europees economisch samenwerkingsverband, een Europese commanditaire vennootschap, een Europese coцperatieve vennootschap, een coцperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij;

b. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, een vereniging van eigenaars, een stichting en overige privaatrechtelijke rechtspersonen;

c. een publiekrechtelijke rechtspersoon, met dien verstande dat in plaats van de Staat de ministeries, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Comptabiliteitswet 2001 en de dienstonderdelen van een ministerie die op basis van artikel 10 van de Comptabiliteitswet 2001 de begroting en de verantwoording inrichten op basis van een stelsel van baten en lasten worden ingeschreven.

2. Een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze de organisatie waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, wordt ingeschreven in het handelsregister en tevens kan worden bepaald of en in hoeverre zelfstandige onderdelen of lichamen waarin zij zijn verenigd moeten worden ingeschreven in het handelsregister.

4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 7

Indien aan een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 een onderneming toebehoort die als zodanig overeenkomstig artikel 5 moet worden ingeschreven, geldt de inschrijving van de onderneming tevens als inschrijving van de rechtspersoon.

Artikel 8

Bij algemene maatregel van bestuur:

a. kunnen andere rechtspersonen worden aangewezen die worden ingeschreven in het handelsregister indien dit noodzakelijk is voor het toereikend functioneren van het handelsregister;

b. kan nader worden bepaald wanneer sprake is van een onderneming.

Artikel 9

In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen:

a. een door een kamer toegekend uniek nummer;

b. de handelsnaam of de handelsnamen;

c. de datum van aanvang, voortzetting of beлindiging;

d. degene aan wie de onderneming toebehoort;

e. de vestigingen.

Artikel 10

1. In het handelsregister worden over degene aan wie een onderneming toebehoort, indien deze een rechtspersoon is, de in artikel 12 genoemde gegevens opgenomen.

2. In het handelsregister worden over degene aan wie een onderneming toebehoort, indien deze een natuurlijke persoon is, opgenomen:

a. het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, het geslacht, de geboorteplaats en het geboorteland;

b. de naam;

c. het adres;

d. de geboortedatum;

e. de datum van overlijden.

3. In het handelsregister worden over degene aan wie een onderneming toebehoort, die geen rechtspersoon en geen natuurlijke persoon is, opgenomen:

a. een door een kamer toegekend uniek nummer;

b. de naam;

c. de datum van aanvang, voortzetting of beлindiging;

d. de rechtsvorm;

e. de leden, maten of vennoten, met uitzondering van de commanditaire vennoten, en:

1В°. indien deze natuurlijke personen zijn,

het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, het geslacht, de geboorteplaats en het geboorteland,

de naam,

het adres,

de geboortedatum,

de datum van overlijden;

2В°. indien deze geen natuurlijke personen zijn,

een door een kamer toegekend uniek nummer;

de naam;

de rechtsvorm en de statutaire zetel,

de datum van aanvang of beлindiging.

Artikel 11

1. In het handelsregister worden over een vestiging van een onderneming opgenomen:

a. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

b. de handelsnaam of handelsnamen;

c. het post- en bezoekadres;

d. de datum van ingebruikname en beлindiging.

2. Indien een onderneming meerdere vestigingen heeft, wordt in het handelsregister opgenomen welke vestiging de hoofdvestiging of de hoofdnederzetting is.

Artikel 12

In het handelsregister worden over een rechtspersoon opgenomen:

a. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

b. de naam;

c. de rechtsvorm en de statutaire zetel;

d. de datum van aanvang of beлindiging.

Artikel 13

In het handelsregister worden over een activiteit van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort opgenomen:

a. een door een kamer toegekend uniek nummer voor de activiteiten van de rechtspersoon, tenzij er sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

b. de datum van aanvang, voortzetting of beлindiging;

c. de vestigingen.

Artikel 14

1. In het handelsregister worden over een vestiging van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort opgenomen:

a. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

b. de naam;

c. het post- en bezoekadres;

d. de datum van ingebruikname of beлindiging.

2. Indien een rechtspersoon meerdere vestigingen heeft, wordt in het handelsregister opgenomen welke vestiging de hoofdvestiging of de hoofdnederzetting is.

Artikel 15

De in artikel 9 tot en met 14 genoemde gegevens zijn authentieke gegevens.

Artikel 16

1. In het handelsregister worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goede vastlegging en verstrekking van de in artikel 9 tot en met 14 bedoelde gegevens en gegevens omtrent de herkomst van die gegevens.

2. In het handelsregister wordt indien een authentiek gegeven in onderzoek is, een aantekening opgenomen dat het gegeven in onderzoek is.

Artikel 16a

1. In het handelsregister wordt de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen opgenomen.

2. Artikel 25 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde gegevens.

Artikel 17

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald:

a. dat andere gegevens dan de in artikel 9 tot en met 14 genoemde gegevens in het handelsregister worden opgenomen of dat bescheiden bij het handelsregister worden gedeponeerd voor zover dit van belang is voor de in artikel 2, onderdeel a en b, genoemde doelen en er geen gewichtige redenen zijn die zich daartegen verzetten;

b. dat in het handelsregister opgenomen gegevens worden overgenomen uit een ander basisregister;

c. dat voor de in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, en artikel 6, derde lid bedoelde rechtspersonen bepaalde in artikel 12, 13 en 14 bedoelde gegevens niet behoeven te worden ingeschreven.

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top