Beginpagina Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Kosten

Artikel 44

De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.

Evaluatie

Artikel 45

Onze Minister zendt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2006 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid (Stb. 2006, 673) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Citeertitel

Artikel 46

Deze wet wordt aangehaald als: Arbeidsomstandighedenwet.

Evaluatie [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 47

[Vervallen per 01-01-2007]


Intrekking [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 48

[Vervallen per 01-01-2007]


Overgang [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 49

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 51

[Vervallen per 01-01-2007]


Overgangsrechtwijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met eengewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij hetarbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangendebepalingen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 52

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 53

[Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 54

[Vervallen per 29-12-2000]


Overgang verzoeken en beroepen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 55

[Vervallen per 01-01-2007]


Arbeidstijdenwet [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 56

[Vervallen per 01-01-2007]


Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57

[Vervallen per 01-01-2007]


Wet medezeggenschap onderwijs 1992 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58

[Vervallen per 01-01-2007]


Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 59

[Vervallen per 01-01-2007]


Wet op de ondernemingsraden [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60

[Vervallen per 01-01-2007]


Wet privatisering RBB [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61

[Vervallen per 01-01-2007]


Organisatiewet sociale verzekeringen [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62

[Vervallen per 01-01-2007]


Ziektewet [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 63

[Vervallen per 01-01-2007]


Burgerlijk Wetboek [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64

[Vervallen per 01-01-2007]


Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 65

[Vervallen per 01-01-2007]


Citeertitel [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66

[Vervallen per 01-01-2007]


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de negenentwintigste april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top