Beginpagina Hoofdstuk 4. Inburgeringsexamen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 4. Inburgeringsexamen

Hoofdstuk 4. Inburgeringsexamen

Artikel 13

1. Onze Minister stelt het inburgeringsexamen vast.

2. Het inburgeringsexamen omvat een onderzoek naar de kennis en vaardigheden die de inburgeringsplichtige ingevolge artikel 7 moet hebben verworven.

3. Het inburgeringsexamen bestaat uit een centraal deel en een praktijkdeel.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het inburgeringsexamen. Daarbij worden in ieder geval regels gesteld omtrent:

a. de terzake van het inburgeringsexamen verschuldigde kosten;

b. de identificatie van de persoon die aan het inburgeringsexamen deelneemt;

c. de inhoud van het inburgeringsexamen;

d. de examencommissie;

e. het beroep tegen de uitslag van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, en

f. het diploma.

Artikel 14

1. Het inburgeringsexamen is behaald, indien:

a. alle daartoe behorende examens met goed gevolg zijn afgelegd, of

b. ingeval van gedeeltelijke vrijstelling, de overige daartoe behorende examens met goed gevolg zijn afgelegd.

2. Ten bewijze dat het inburgeringsexamen is behaald, wordt een diploma uitgereikt.

3. Bij regeling van Onze Minister wordt het model van het diploma vastgesteld.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de geldigheidsduur van de uitslagen van de tot het inburgeringsexamen behorende examens.

Artikel 15

1. Het praktijkdeel van het inburgeringsexamen wordt afgenomen door Onze Minister en de door Onze Minister aangewezen exameninstellingen.

2. Onze Minister neemt het centrale deel van het inburgeringsexamen af.

3. Aan een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent:

a. de eisen waaraan de exameninstelling moet voldoen;

b. de aanvraag en de gegevens die daarbij van de aanvrager worden verlangd;

c. de gronden waarop aanwijzing kan worden geweigerd, geschorst en ingetrokken;

d. de terzake van de aanwijzing verschuldigde kosten en de betaling daarvan, en

e. de door de exameninstelling aan Onze Minister, aan gemeenten en aan anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet te verstrekken gegevens.

5. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid, kan worden bepaald dat het praktijkdeel van het inburgeringsexamen of een onderdeel daarvan, in afwijking van het eerste lid, wordt afgenomen door een bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aangewezen exameninstelling, indien de kandidaat een geestelijk bedienaar is.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het toezicht op de exameninstellingen door een onafhankelijke instantie.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top