Beginpagina § 6. Slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

§ 6. Slotbepalingen

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 14

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 

Artikel 15

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003

BEATRIX

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
K.L. Phoa

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
R.H. de Boer

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
M.J.A. van der Hoeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,
J.P.H. Donner

De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2003
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top