Main Company
Business Legal Consultancy is a Dutch website which forms a marketing and communication extension of the partners of this website for the provision of comprehensive and professional legal and business services to both Dutch and international clients.

Sitemap


Main page
Legal and Business Services in the Netherlands - Holland
General Conditions
Legal and Business Services in the Netherlands
Dutch International Legal Counsels (The Netherlands)
Dutch Labour - Employment Law in the Netherlands - Holland
Taxes in the Netherlands - Holland
Debt Collecting in the Netherlands - Holland
Intellectual Property (IP) Law in the Netherlands - Holland
International legal and arbitration proceedings
Dutch Bankruptcy Law in the Netherlands - Holland
Dutch Mergers and Acquisitions in the Netherlands - Holland
European (EU) Law
Dutch Corporate Law in the Netherlands - Holland
Dutch Real Estate Law in the Netherlands - Holland
Dutch Contract and Tort Law in the Netherlands - Holland
---
---
Immigration to the Netherlands - Holland
Companies
Private individuals
IND Highly Skilled Migrant Program - Knowledge migrants in the Netherlands (Holland)
Dutch (Netherlands) Work Permit
Employment of IT specialists in the Netherlands (Holland)
Temporary transfer to the Netherlands (Holland) within the company group
Self-employed residence permit in the Netherlands (Holland)
Netherlands (Dutch) visa for short business trips to the Netherlands (Holland)
Dutch Provisional Residence Permit (MVV) – Regular Residence Permit in the Netherlands
Family formation and family reunification in the Netherlands (Holland)
Dutch (Netherlands) Residence permit for an indefinite period
EU nationals and their families in the Netherlands (Holland)
Naturalization in the Netherlands (Holland) and option to become a Dutchman
Privileged residents in the Netherlands (Holland)
Working Holiday Program in the Netherlands – Holland
Students and graduates from outside the EU in the Netherlands (Holland)
International business support in the Netherlands - Holland
Business intelligence - market research in Western & Eastern Europe
Market research in the Netherlands Western & Eastern Europe
Secretarial services the Netherlands - Holland
Liaison and communication - the Netherlands, Western & Eastern Europe
Dutch Financial Services - the Netherlands - Holland
Dutch Financial Administration in the Netherlands - Holland
Dutch Salary Administration (Payroll) in the Netherlands - Holland
Guiding starting enterprises in the Netherlands - Holland
Annual accounts in the Netherlands - Holland
Chambers of Commerce in the Netherlands - Holland
Tax Services in the Netherlands - Holland
Other services
Trust Services in The Netherlands - Holland
Insurance in the Netherlands - Holland
Offshore Pensions, Savings and Investments Solutions
Translation Services Western & Eastern European Languages
Translation in Western & Eastern European Languages
Interpreting in Western & Eastern European Languages
Legalization of legal documents in the Netherlands, Western & Eastern Europe
Dutch Legislation
Intellectual Property Laws - The Netherlands
Fiscal Laws - The Netherlands
Labour Law - The Netherlands
Contract Law - The Netherlands
Immigration Laws - The Netherlands
Dutch Corporate and Trade Laws - The Netherlands
News
Algemeen juridisch nieuws
Arbeidsrecht
Fiscaal recht
Informatie en technologie
Intellectuele eigendom
Internationaal en Europees recht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht/huurrecht
Vreemdelingenrecht
Privacy Policy
Contacts
Business and Legal Links - The Netherlands
Rates
Contacts
Articles:
Financial Services
Hidden
Oprichten Internationale Structuren
Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
Copyright Act 1912 - The Netherlands
Hoofdstuk II. De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken
Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's
Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen betreffende het volgrecht
Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
Benelux Treaty on Intellectual Property (Trademarks and designs or models) - The Netherlands
TITEL IV. RECHTEN EN VERGOEDINGEN
TITEL III. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN
TITEL II. TEKENINGEN OF MODELLENN
TITEL I. MERKEN
TITEL VI. SLOTBE[PALINGEN
TITEL V. OVERGANGSBEPALINGEN
TITEL IV. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN
TITEL III. TEKENINGEN OF MODELLEN
Titel II. MERKEN
Titel I. ALGEMENE EN INSTITUTIONELE BEPALINGEN
ARTIKEL IV
ARTIKEL II - III
ARTIKEL I. Bescherming van de producent van databanken
Act of July 5, 1921, containing provisions on trade names - The Netherlands
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam
Kingdom Act of 15 December 1994 laying down rules on patents - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen voor de Nederlandse Antillen
Hoofdstuk 7. Aanvullende beschermingscertificaten
Hoofdstuk 6. Octrooirechtelijke geschillen
Hoofdstuk 5. Vernietiging en opeising
Hoofdstuk 4. Rechtsgevolgen van het octrooi
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende Europese octrooien
Hoofdstuk 2. Behandeling van octrooiaanvragen
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Act of October 28, 1987, containing regulations on the protection of original topografics of semiconductor products - The Netherlands
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieлn van halfgeleiderprodukten
Act of March 18, 1993, containing regulations for the Protection of Performers, Producers of phonograms or first fixations of films and television broadcasters and amendment to the Copyright Act 1912 - The Netherlands
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Hoofdstuk 6. Overgangsbepaling
Hoofdstuk 5. Toepassingscriteria
Hoofdstuk 4. Bepalingen van strafrecht
Hoofdstuk 3. De uitoefening en de handhaving van de naburige rechten
Hoofdstuk 2. Inhoud van de naburige rechten
Hoofdstuk 1. Definities
Act of February 19, 2005, laying down new rules for the admission of varieties, the marketing of propagating material and granting plant variety rights (Seeds and Planting Materials 2005) - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
Hoofdstuk 7. Kwekersrecht
Hoofdstuk 6. In de handel brengen van teeltmateriaal
Hoofdstuk 5. Toelating van rassen en opstanden
Hoofdstuk 4. Het rassenregister
Hoofdstuk 3. Keuringsinstellingen
Hoofdstuk 2. Raad voor plantenrassen
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Act of March 2, 1994, laying down general rules for protection against discrimination on grounds of religion, belief, political opinion, race, sex, nationality, heterosexual or homosexual orientation or marital status - The Netherlands
§ 5. Bescherming en handhaving
§ 4. Overige bepalingen op sociaal-economisch terrein
§ 3. Bepalingen op het terrein van de arbeid en het vrije beroep
§ 2. Algemene uitzonderingen
§ 1. Algemene bepalingen
Act of March 18, 1999, containing provisions to improve working conditions (Act on Working Conditions, 1998) - The Netherlands
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Sancties
Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep
Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen
Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen
Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en de regeling van de deskundige bijstand
Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid
Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied
Decision of December 4, 1995, laying down detailed rules on working and resting hours - The Netherlands
Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen
Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden, bijzondere afwijkingen en aanvullingen
Hoofdstuk 4. Arbeids- en rusttijden, algemene afwijkingen en aanvullingen
Hoofdstuk 3. Registratie
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied van de wet
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Act of November 23, 1995, containing provisions on working and resting hours - The Netherlands
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Strafbaarstelling en daarmee samenhangende bepalingen
Hoofdstuk 10. Bestuursrechtelijke handhaving
Hoofdstuk 9. Zelfstandige bestuursorganen
Hoofdstuk 8. Toezicht
Hoofdstuk 7. Overige bestuursrechtelijke aspecten
Hoofdstuk 6. Medezeggenschapsaspecten
Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden
Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen
Hoofdstuk 3. Het verbod van kinderarbeid
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Policies for gatekeeper’s performance assessment - The Netherlands
Decision on entry of Social-Economical Council (SEC) - Merger Code 2000 into force - The Netherlands
Artikel 3
Artikel 2
Artikel 1
Dismissal Decision - The Netherlands
§ 8. Slotbepalingen
§ 7. Overige bepalingen
§ 6. Bijzondere groepen
§ 5. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen
§ 4. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
§ 3. Algemene toetsingsmaatstaf
§ 2. De procedure
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 8. Grondslag
Artikel 7a. Aanvullende deskundigheid
Artikel 7. Standaarden
Artikel 6. Inhoud van het reпntegratieverslag
Artikel 5. Afwijken van termijnen
Artikel 4. Het plan van aanpak
Artikel 3. Houden van aantekening
Artikel 2. Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst
Artikel 1. Begripsbepalingen
Convention on the Act applicable to contractual obligations - The Netherlands
TITEL III. SLOTBEPALINGEN
TITEL II. EENVORMIGE REGELS
TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED
Act of April 3, 2003 laying down the Act on equal treatment on grounds of disability or chronic illness - The Netherlands
§ 6. Slotbepalingen
§ 5. Rechtsbescherming
§ 4. Openbaar vervoer
§ 3a. Wonen
§ 3. Beroepsonderwijs
§ 2a. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
§ 2. Arbeid
§ 1. Algemeen
Act of February 19, 2000, to protect the right to adapt working hours (Act adjusting working hours) - The Netherlands
Artikel 6. Citeertitel
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 4. Evaluatiebepaling
Artikel 3. Beлindiging arbeidsverhouding
Artikel 2. Recht op aanpassing van de arbeidsduur
Artikel 1. Algemene bepaling
Act of May 14, 1998, containing rules for the non-public employment intermediation and the provision of labour force (Act on labour allocation through intermediaries) - The Netherlands
Hoofdstuk 6. Overige en slotbepalingen
Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk 4. Onderzoek en toezicht
Hoofdstuk 3. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Hoofdstuk 2. Arbeidsbemiddeling
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Act of 16 November, 2001 laying down rules for the creation of a new balance between work and care in the broadest sense (Work and Care Act) - The Netherlands
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Levensloopregeling
Hoofdstuk 6. Ouderschapsverlof
Hoofdstuk 5. Kort- en langdurend zorgverlof
Hoofdstuk 4. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
Hoofdstuk 3. Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
Hoofdstuk 2. Aanpassing arbeidsduur
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Act of December 21, 1994, fixing the Aliens Employment Act - The Netherlands
§ V. Overgangs- en slotbepalingen
§ IV. Bestuursrechtelijke handhaving
§ III. Toezicht
§ II. Tewerkstelling van vreemdelingen
§ I. Begripsbepalingen
Act of July 6, 2000, containing rules on the protection of personal data (Personal Data Protection Act) - The Netherlands
Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
Hoofdstuk 10. Sancties
Hoofdstuk 9. Toezicht
Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene
Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
Hoofdstuk 3. Gedragscodes
Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Act of March 1, 1980, adapting the Dutch legislation to the Council Directive of the European Communities on 9 February, 1976 on equal treatment of men and women - The Netherlands
§ 4. Slotbepalingen
§ 3. Gelijke behandeling wat betreft pensioenvoorzieningen
§ 2. Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde
§ 1. Algemeen
Act of November 27, 1968, containing regulations on minimum wages and minimum holiday allowance - The Netherlands
Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Hoofdstuk IV. Toezicht op de naleving
Hoofdstuk III. Minimumvakantiebijslag
Hoofdstuk II. Minimumloon
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Act of January 23, 1997 implementing Directive No. 94/45/EC of the Council of the European Union of September 22, 1994 concerning the establishment of a European Works Council or a procedure in enterprises or companies with participation of the working community for the informing and consulting of employees (Act on European Works Councils) - The Netherlands
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Hoofdstuk 3. Informatieverstrekking en raadpleging van werknemers in niet-Nederlandse communautaire ondernemingen en groepen
Hoofdstuk 2. Informatieverstrekking en raadpleging van werknemers in Nederlandse communautaire ondernemingen en groepen
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Act of January 28, 1971, establishing new rules regarding the participation of employees in the company works through works councils - The Netherlands
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII B. Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid
Hoofdstuk VII A. Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden
Hoofdstuk VII. De bedrijfscommissies
Hoofdstuk VI. De algemene geschillenregeling
Hoofdstuk V A. De medezeggenschap in kleine ondernemingen
Hoofdstuk V. De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden
Hoofdstuk IV C. Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV B. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV A. Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad
Hoofdstuk IV. Het overleg met de ondernemingsraad
Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden
Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Act of May 25, 1937, on declaration of universal or non-universal application of provisions in collective agreements - The Netherlands
Artikel 16
Artikel 15
Artikel 14
Artikel 13
Artikel 12
Artikel 11
Artikel 10b
Artikel 10a
Artikel 10
Artikel 9
Artikel 8
Artikel 7a
Artikel 7
Artikel 6
Artikel 5
Artikel 4
Artikel 3
Artikel 2a
Artikel 2
Artikel 1
Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk IX. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk VIII A. Bestuurlijke boeten
Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk VII. Bepalingen van interregionaal en van internationaal recht
Hoofdstuk VI. Bevordering van de richtige heffing
Hoofdstuk V A. Heffingsrente en revisierente
Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep
Hoofdstuk IV A. Basisregistratie inkomen
Hoofdstuk IV. Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte
Hoofdstuk III. Heffing van belasting bij wege van aanslag
Hoofdstuk II. Aangifte
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Hoofdstuk IX. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk VIII. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk VII a. Bestuurlijke boeten
Hoofdstuk VII. Verplichtingen ten behoeve van de invordering
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk V. Betalingskorting en rente
Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk III. Dwanginvordering
Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Hoofdstuk 10 A. Overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten
Hoofdstuk 10. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk 9. Wijze van heffing
Hoofdstuk 8. Heffingskorting
Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek
Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen
Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning
Hoofdstuk 2. Raamwerk
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VI A. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen
Hoofdstuk V. Beursbelasting
Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2006]
Hoofdstuk III. Assurantiebelasting
Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting
Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Hoofdstuk Vb. [Vervallen per 01-01-2003]
Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen
Hoofdstuk V. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen
Hoofdstuk III.
Hoofdstuk II. Belastingplichtigen
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Order of October 5, 1945, establishing the Extraordinary Decree on Labour Relations in 1945 - The Netherlands
Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Civil Code, Book 7, Special agreements - The Netherlands
Titel 7b. Betalingstransactie
Titel 9. Bewaarneming
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Titel 18. Lijfrente
Titel 17. Verzekering
Titel 15. Vaststellingsovereenkomst
Titel 14. Borgtocht
Titel 12. Aanneming van werk
Afdeling 2. Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen
Afdeling 3. De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling
Titel 15. Vaststellingsovereenkomst
Afdeling 2. Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 3. Sommenverzekering
Afdeling 2. Schadeverzekering
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 18. Lijfrente
Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
Titel 7a. Reisovereenkomst
Titel 7. Opdracht
Titel 5. Pacht
Titel 4. Huur
Titel 3. Schenking
Titel 2. Financielezekerheidsovereenkomsten
Titel 1. Koop en ruil
Afdeling 14. Slotbepalingen
Afdeling 13. Dwingend recht
Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten
Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter
Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst
Afdeling 9. Pachtoverneming
Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken
Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter
Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter
Afdeling 5. Pachtprijs
Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst
Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst
Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
Afdeling 4. Agentuurovereenkomst
Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst
Afdeling 2. Lastgeving
Afdeling 1. Opdracht in het algemeen
Titel 7a. Reisovereenkomst
Afdeling 4. Slotbepalingen
Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie
Afdeling 2. Instemming met de betaalopdracht
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 9. Bewaarneming
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer
Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
Afdeling 4. Gelijke behandeling
Afdeling 3. Vakantie en verlof
Afdeling 2. Loon
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte
Afdeling 5. Huur van woonruimte
Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur
Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder
Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 12. Ruil
Afdeling 10A. Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken
Afdeling 10. Koop van vermogensrechten
Afdeling 9A. Overeenkomsten op afstand
Afdeling 9. Koop op proef
Afdeling 8. Recht van reclame
Afdeling 7. Schadevergoeding
Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding
Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper
Afdeling 4. Verplichtingen van de koper
Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper
Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper
Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen
Titel 2. Financielezekerheidsovereenkomsten
Titel 3. Schenking
Artikel 239
Artikel 72
Artikel 67
Artikel 40
Artikel 13a
Artikel 5
Unemployment Act - The Netherlands
Artikel 24
Artikel 16
Disability Insurance Act - The Netherlands
Artikel 71A
Act of March 24, 1976, establishing rules concerning reporting of collective dismissals - The Netherlands
Act of 24 December 1927 laying down detailed rules of the Collective Agreement - The Netherlands
§ 4. Slotbepalingen
§ 3. Gevolgen van niet-naleving meldingsplicht
§ 2. Verplichting tot melding collectief ontslag
§ 1. Algemene bepalingen
Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Hoofdstuk V. Strafrechtelijke bepalingen
Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
Hoofdstuk III. Tarief
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Act of December 16, 1964, replacing the Decree on Wages Tax of 1940 with a new legal regulation - The Netherlands
Act of October 8, 1969, replacing the Decree on Corporate Income Tax of 1942 with a new legal regulation - The Netherlands
Act of 15 December 1994 laying down general rules on the valuation of real estate - The Netherlands
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII A. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen
Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters
Hoofdstuk VI A.
Hoofdstuk VI. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk V B. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
Hoofdstuk V A. Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen
Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige
Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
Hoofdstuk III. Tarief
Hoofdstuk II C. Levensloopregeling
Hoofdstuk II B. Pensioenregelingen
Hoofdstuk II A. Vrije vergoedingen en verstrekkingen
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete
Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen
Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen
Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen
Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer
Hoofdstuk II A. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen
Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen
Hoofdstuk VI. Wijze van heffing
Hoofdstuk Va. Deelnemingsverrekening
Hoofdstuk V. Tarief
Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen
Hoofdstuk III. Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen
Hoofdstuk I. Belastingplicht
Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk VII. Gegevensverstrekking
Hoofdstuk VI. Gegevensbeheer
Hoofdstuk V. Bezwaar en beroep, bevoegdheden, verplichtingen en strafbepalingen
Hoofdstuk IV. De waardevaststelling
Hoofdstuk III. De waardebepaling
Hoofdstuk II. De waarderingskamer
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming
Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer
Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst
Afdeling 4. Gelijke behandeling
Afdeling 3. Vakantie en verlof
Afdeling 2. Loon
Afdeling 1. Algemene bepalingen
International Covenant on Civil and Political Rights - The Netherlands
Authorisation for temporary stay procedure at the office of the Immigration and Naturalisation Department for labor migration - The Netherlands
Wijziging B5/2.2
Wijziging B5/2.1
Kingdom Act of 19 December 1984, laying down new general provisions on Dutch citizenship to replace the Act of 12 December 1892, bulletin 268 on the Dutch citizenship and residence - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Hoofdstuk 7. Verklaringen en registers
Hoofdstuk 6. Vaststelling van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 5. Verlies van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 4. Verlening van het Nederlanderschap
Hoofdstuk 3. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie
Hoofdstuk 2. Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and Council - The Netherlands
BIJLAGE VII. Bijzondere regels voor bepaalde categorieën personen
BIJLAGE VI. Specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die voor de overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten worden gebruikt
BIJLAGE V.
BIJLAGE IV. Afstempeling
BIJLAGE III. Modellen van de borden bij de diverse doorgangen aan de grensdoorlaatposten
BIJLAGE II. Registratie van informatie
BIJLAGE I. Documenten ter staving van toegangsvoorwaarden
TITEL IV. SLOTBEPALINGEN
TITEL III. BINNENGRENZEN
TITEL II. BUITENGRENZEN
TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
Interim Report on Nationalities (TBN 2009 / 4) - The Netherlands
Tussentijds Bericht Nationaliteiten
Interim Report circular letter concerning Aliens (TBV 2002 / 8) - The Netherlands
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - The Netherlands
TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN
TITEL II. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
TITEL I. RECHTEN EN VRIJHEDEN
Decision of 23 November 2000 implementing the 2000 Aliens Act (Aliens Decree 2000) - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen
Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen
Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Circular letter concerning Aliens 2000 (B) - The Netherlands
Act of November 23, 2000 for comprehensive review of the Aliens Act (Aliens Act 2000) - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen
Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen
Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Act of December 21, 1994, fixing the Aliens Employment Act - The Netherlands
§ V. Overgangs- en slotbepalingen
§ IV. Bestuursrechtelijke handhaving
§ III. Toezicht
§ II. Tewerkstelling van vreemdelingen
§ I. Begripsbepalingen
Act of November 30, 2006, laying down rules concerning integration into Dutch society (Integration Act) - The Netherlands
Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk 9. Rechtsbescherming
Hoofdstuk 8. Financiлle bepalingen
Hoofdstuk 7. Informatiebepalingen
Hoofdstuk 6. Handhaving
Hoofdstuk 5. Faciliteiten
Hoofdstuk 4. Inburgeringsexamen
Hoofdstuk 3. Overheidscertificering
Hoofdstuk 2. Inburgeringsplicht
Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 19. Verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden
Hoofdstuk 18. Verblijf als onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71
Hoofdstuk 17. Verblijf als (economisch niet-actieve) langdurig ingezetene
Hoofdstuk 16. Voortgezet verblijf
Hoofdstuk 15. Kennismigranten
Hoofdstuk 14. Ambtshalve verlening van een verblijfsvergunning regulier
Hoofdstuk 13. Familiebezoek
Hoofdstuk 12. Diplomaten
Hoofdstuk 11. Verdragen
Hoofdstuk 10. EU-recht
Hoofdstuk 9. Mensenhandel
Hoofdstuk 8. Medische behandeling
Hoofdstuk 7. Uitwisseling
Hoofdstuk 6. Studie
Hoofdstuk 5. Arbeid
Hoofdstuk 4. Wedertoelating
Hoofdstuk 3. Adoptiekinderen en pleegkinderen
Hoofdstuk 2. Gezinshereniging en gezinsvorming
DEEL VI
DEEL V
DEEL IV
DEEL III
DEEL II
DEEL I
De Staten die partij zijn bij het Protocol
Civil Code Book 2 - The Netherlands
Titel 9. De jaarrekening en het jaarverslag
Titel 8. Geschillenregeling en het recht van enquкte
Titel 7. Fusie en splitsing
Titel 6. Stichtingen
Titel 5. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Titel 4. Naamloze vennootschappen
Titel 3. Cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
Titel 1. Algemene bepalingen
Titel 2. Verenigingen
Afdeling 16. Rechtspleging
Afdeling 15. Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen
Afdeling 14. Bepalingen voor banken
Afdeling 13. Geconsolideerde jaarrekening
Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard
Afdeling 11. Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon
Afdeling 10. Openbaarmaking
Afdeling 9. Deskundigenonderzoek
Afdeling 8. Overige gegevens
Afdeling 7. Jaarverslag
Afdeling 6. Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Afdeling 5. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting
Afdeling 4. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop
Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop
Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening
Afdeling 1. Algemene bepaling
Afdeling 3. Het openbaar bod
Afdeling 2. Het recht van enquкte
Afdeling 1. Geschillenregeling
Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht
Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent splitsingen
Afdeling 3 A. Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies
Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen
Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent fusies
Afdeling 1. Algemene bepaling
Titel 6. Stichtingen
Afdeling 8. Het beroep
Afdeling 7. De ontbinding van de vennootschap
Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Afdeling 5. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur
Afdeling 4. De algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap
Afdeling 2. De aandelen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 8. Het beroep
Afdeling 7. De ontbinding van de naamloze vennootschap
Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap
Afdeling 5. Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur
Afdeling 4. De algemene vergadering
Afdeling 3. Het vermogen van de naamloze vennootschap
Afdeling 2. De aandelen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Titel 2. Verenigingen
Titel 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. De raad van commissarissen bij de grote coцperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Decision of June 18, 2008, concerning the adoption of a new Decision on the Trade Register 2008 (Decision on the Trade Register 2008) - The Netherlands
Hoofdstuk 9. Slotartikelen
Hoofdstuk 8. Verstrekking van gegevens
Hoofdstuk 7. Uitzondering derdenwerking
Hoofdstuk 6. Wijzigen van opgenomen gegevens
Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig
Hoofdstuk 4. Op te nemen gegevens
Hoofdstuk 3. In te schrijven rechtspersonen
Hoofdstuk 2. Opgave ter inschrijving
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Act of March 22, 2007, laying down rules concerning a data base of companies and legal entities (Trade Register Act 2007) - The Netherlands
Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten
Hoofdstuk 10. Overige bepalingen
Hoofdstuk 9. Financiлn
Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving
Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister
Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens
Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen
Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens
Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister
Hoofdstuk 2. Het handelsregister
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Act of June 28, 1989, containing the implementation of Regulation No 2137/85 of the European Community Council of 25 July 1985 to establish European Economic Cooperation (PbEG L 199/1) - The Netherlands
Afdeling 1
Act of September 30, 1893, on bankruptcy and the suspension of payment - The Netherlands
Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Titel II. Van surseance van betaling
Titel I. Van faillissement
Algemene slotbepaling
Tiende afdeling. Slotbepalingen
Negende afdeling. Bijzondere bepalingen
Achtste afdeling. Termijn en beлindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Zevende afdeling. De vereffening van de boedel
Zesde afdeling. Het akkoord
Vijfde afdeling. Verificatie van vorderingen
Vierde afdeling. De voorzieningen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de taak van de bewindvoerder
Derde afdeling. Het bestuur over de boedel
Tweede afdeling. De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Eerste afdeling. Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Derde afdeling. Slotbepalingen
Tweede afdeling A. Bijzondere bepalingen
Tweede afdeling. Van het akkoord
Eerste afdeling. Van de verlening van surseance van betaling en haar gevolgen
Elfde afdeling B. Van het faillissement van een verzekeraar
Elfde afdeling AA. Van het faillissement van een kredietinstelling
Elfde afdeling A. Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
Elfde afdeling. Van rehabilitatie
Tiende afdeling. Bepalingen van internationaal recht
Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening
Zevende afdeling. Van de vereffening des boedels
Zesde afdeling. Van het akkoord
Vijfde afdeling A. Vereenvoudigde afwikkeling van faillissement
Vijfde afdeling. Van de verificatie der schuldvorderingen
Vierde afdeling. Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het beheer des curators
Derde afdeling. Van het bestuur over de failliete boedel
Tweede afdeling. Van de gevolgen der faillietverklaring
Eerste afdeling. Van de faillietverklaring
Regulation on reporting and regulation of securities transactions of 1999 - The Netherlands
Afdeling 1
Civil Code. Chapter 7A. Ninth title. Of partnership - The Netherlands
Vierde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt
Derde afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden
Tweede afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten onderling
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
Act of June 27, 1990, laying down provisions on the supervision of investment institutions - The Netherlands
Bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Hoofdstuk VIII. Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk VII C. Openbaarmaking van overtredingen
Hoofdstuk VII B. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk VII A. Onderzoek door Onze Minister
Hoofdstuk VII. Beroep
Hoofdstuk VI. Bepalingen van bijzondere aard
Hoofdstuk V. Controle en uitvoering
Hoofdstuk IV. Het register
Hoofdstuk III A. Beleggingsinstellingen met zetel buiten Nederland die niet onder de werking van de richtlijn vallen
Hoofdstuk III. Beleggingsinstellingen uit andere lidstaten die onder de toepassing van de richtlijn vallen
Hoofdstuk II. Vergunning
Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Act of December 17, 1997, laying down international private law rules relating to corporations (Corporations Conflict of Laws Act) - The Netherlands
Artikel 10
Artikel 9
Artikel 8
Artikel 7
Artikel 6
Artikel 5b
Artikel 5a
Artikel 5
Artikel 4
Artikel 3
Artikel 2
Artikel 1
Act of June 8, 1977, containing provisions relating to the transfer of book-entry securities - The Netherlands
Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 3. Girodepot
Hoofdstuk 2. Verzameldepot
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Thank you for your application
Act of November 16, 1995, on the re-establishment of the Securities Transactions Supervision Act in connection with the implementation of the Directive on the provision of services in the field of investment securities and the Directive on capital adequacy of investment firms and credit institutions - The Netherlands
Bijlage bedoeld in artikel 48d, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
Hoofdstuk XIV
Hoofdstuk XIII
Hoofdstuk XII C. Openbaarmaking van overtredingen
Hoofdstuk XII B. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk XII A. Onderzoek door onze minister
Hoofdstuk XII
Hoofdstuk XI
Hoofdstuk X
Hoofdstuk IX. Overdracht van toezicht
Hoofdstuk VIII
Hoofdstuk VII
Hoofdstuk VI
Hoofdstuk V
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk III A
Hoofdstuk III
Hoofdstuk II A
Hoofdstuk II
Hoofdstuk I
Thank you for your question
Act of 17 December 1997 laying down rules on capital companies established according to foreign law, having legal entity and having their efficacy entirely or almost entirely in the Netherlands, who have no real connection to the state according to whose law they were established (Act on formally foreign companies) - The Netherlands
Wet van 17 december 1997, houdende regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen)
REGULATION (EEC) Nr. 2137/85 OF THE COUNCIL - The Netherlands
VERORDENING (EEG) Nr. 2137/85 VAN DE RAAD
Act of November 29, 1996, on redefining the Act Disclosure in Listed Companies in connection with improving the operation of this Act (Disclosure Act in Listed Companies 1996) - The Netherlands
Bijlage, bedoeld in artikel 13c van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk IV A. Dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk IV. Beroep
Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk II. De melding en de openbaarmaking
Hoofdstuk I. Algemene bepaling
Commercial Code - The Netherlands
Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders - The Netherlands
TITEL II. OP LANGE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
TITEL I. OP KORTE TERMIJN TE TREFFEN MAATREGELEN
Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders - The Netherlands
Verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen
Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers en Staatssecretarissen in vergadering bijeen te Schengen, afgelegd te Schengen op 19 juni 1990
Protocol
Slotakte
TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN
TITEL VII. UITVOEREND COMITÉ
TITEL VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
TITEL V. VERVOER EN GOEDERENVERKEER
TITEL IV. SCHENGEN-INFORMATIESYSTEEM
TITEL III. POLITIE EN VEILIGHEID
TITEL II. AFSCHAFFING VAN DE CONTROLES AAN DE BINNENGRENZEN EN PERSONENVERKEER
TITEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Bijlage 19.
Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen
Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting
Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering
Hoofdstuk 3. Verblijf
Hoofdstuk 2. Toegang
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Bijlage 18.
Bijlage 14.
Bijlage 16.
Bijlage 17.
Bijlage 15.
Bijlage 13-1.
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
Bijlage 5.
Bijlage 6.
Bijlage 7.
Bijlage 8.
Bijlage 9.
Bijlage 10.
Bijlage 11.
Bijlage 12.
Bijlage 13-2.
Bijlage 13-3.
Bijlage 13-4.
Dutch Immigration Law
Error 404
News:
News

Algemeen juridisch nieuws
Arbeidsrecht
Fiscaal recht
Informatie en technologie
Intellectuele eigendom
Internationaal en Europees recht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht/huurrecht
Vreemdelingenrecht
Azerbaijan, Netherlands mull possibility of enhancing cooperation between business communities
Far-Right Surge In Dutch Election Overshadows Reforms
Dutch agency affirms IPCC findings
Online Poker is a Game of Skill, Says Dutch Court
Dutch government announces preferred CO2 storage locations in the north of the Netherlands
Dutch court delays girl's round-the-world sail bid
Dutch Court Orders Van der Moolen Investigation
Monsanto Loses EU Patent Case
ING Groep Selling Canadian Commercial Real Estate Portfolio, Globe Says
Tour De France 2010 Starts In Rotterdam, The Netherlands
Océ NV to Represent The Netherlands in Europe’s Most Competitive Business Awards Competition
Court thwarts Dutch immigration policy
EU investigating Dutch passport law
Dutch move to weed out drug tourists
Kitchenmaster cleans up with £50,000 hygiene product deals
Minnesota’s newest IPO is Dutch
Dutch-American ties provide for more than 700,000 jobs
Business and Legal Services in Russia, Ukraine and Eastern Europe
Company address:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top